OGŁOSZENIA
III Rodzinny bieg po zdrowie
Wpisany przez Elżbieta Jaroszuk   

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w „III RODZINNYM BIEGU PO ZDROWIE”, który odbędzie się w dniu 20 września 2014 roku na stadionie w Juchnowcu Dolnym. Rodzice mogą wziąć udział w sztafecie rodzinnej (rodzic i dziecko) oraz w biegu otwartym kobiet i mężczyzn (ok. 1500 m). Początek zawodów o godzinie 9.30.

 
Dowożenie 2020/2021
Wpisany przez medakowicz   

<<<< Dowożenie 1 września 2020 klasy I-IV (format PDF) >>>>

<<<< Dowożenie 1 września 2020 klasy V-VIII (format PDF) >>>>

 

Dowożenie dzieci w roku szkolnym 2020/2021:

<<<< Dowożenie dzieci w roku szkolnym 2020-2021 (format PDF) >>>>

<<<< Procedura bezpieczeństwa bezpłatego dowozu (format PDF) >>>>

 
Ogłoszenie
Wpisany przez Dyrekcja   

Na placu szkolny trwają prace remontowe związane z modernizacją boisk. Ze względu na zły stan płytek chodnikowych (ruchome, uszkodzone) oraz ruch samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego niemożliwe jest parkowanie po lewej stronie wzdłuż głównego budynku szkoły. Ostrzegamy – nieprzestrzeganie zakazu grozi uszkodzeniem samochodu. Zakaz obowiązywać będzie przez cały rok szkolny.

 
Informacja dotycząca Wyprawki szkolnej 2014r.
Wpisany przez Agata Pućkowska   

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”  informujemy, iż w 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

Ponadto pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących ( nowa grupa uprawnionych),
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją (nowa grupa uprawnionych),
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uprawnionych),
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 złotych na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania mogą zgłaszać się po wnioski do sekretariatu szkoły.  Termin składania wniosków upływa 12 września 2014 roku.

 
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015
Wpisany przez Administrator   
OGŁOSZENIE
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Juchnowiec  Górny, dn.2.07.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: remont sali lekcyjnej nr 45, remont klatki schodowej w gimnazjum, zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 tys. euro, nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Punkt 1 : Sala lekcyjna nr 45 o wymiarach: wys. 3,18m; dł. 8,60; szer. 5,80

-wymiana przewodów elektrycznych (montaż nowego okablowania w bruzdach, naprawa bruzd), opraw oświetleniowych, oprzyrządowania elektrycznego

-wyczyszczenie starego pokrycia farbą

-gruntowanie całości ścian i sufitów,

-szpachlowanie wyrównujące

-uzupełnienie tynków pod oknami

-zabezpieczenie zawilgoconych miejsc preparatem grzybobójczym

-malowanie ścian i sufitów

-zdjęcie starej wykładziny

-naprawa podłoża i położenie nowej wykładziny PCV o odpowiednim stopniu ścieralności i z atestami (wykładzina wywinięta na ścianę)

-wykonanie kącika czystości o wymiarach 150x160cm (położenie glazury, zainstalowanie nowej umywalki z szafką i baterią)

Punkt 2 : Klatka schodowa w gimnazjum o wymiarach: wys. 6,80; dł. 13,00; szer. 2,70

-wyczyszczenie starego pokrycia farbą

-gruntowanie całości ścian i sufitów,

-szpachlowanie wyrównujące

-zbicie tynków w miejscu starego zacieku

-zabezpieczenie zawilgoconych miejsc preparatem grzybobójczym

-uzupełnienie tynków

-wykonanie nowej bezpiecznej obudowy na kaloryfery

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 20.08.2014r. (ostateczny, nieprzekraczalny  termin ze względów organizacyjnych)

WARUNKI GWARANCJI: gwarancja na wykonane prace remontowe 24 miesiące od momentu odbioru prac.

INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca jest zobowiązany do:

-przeprowadzenia wizji lokalnej,

-wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami dla placówek oświatowych

-uzgodnienia z Zamawiającym kolorów lamperii, ścian, wykładziny i glazury

-posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osoby przewidziane do udziału w realizacji remontu muszą być odpowiednio przeszkolone i muszą posiadać badania).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tj. punkt 1 lub punkt 2).

Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowej realizacji przedmiotu zamówienia (tj. jedynie w punkcie 1 lub punkcie 2) lub całkowitej rezygnacji z jego realizacji bez podania przyczyn.

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Osoba do kontaktu: Joanna Urbanowicz    tel. 85 7196 678

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.  Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia  i nie będzie podlegać podwyższeniu.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 11 lipca 2014r. do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły. Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze Wykonawcy do 18 lipca 2014r.

 

Formularz ofertowy

 
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie tutejszego Zespołu Szkół zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 04 lipca 2014 r. do dnia 24 lipca 2014 r. ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - sklepik szkolny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki Juchnowcu Górnym”
w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 5 w Juchnowcu Górnym do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 12.00
w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 350,00 zł* (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) na konto
nr 32807400030000163220000020 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej
do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 10.00 .

Całość dokumentacji znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym www.juchnowiec.gmina.pl oraz na stronie internetowej szkoły www.zsj.home.pl w zakładce – Przetargi oraz Aktualności-Komunikaty.

 

*  ustalona na podstawie zarządzenia nr ORG.0050.334.2014. z dnia 14 stycznia 2014 r. Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Juchnowiec Kościelny dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespołu Szkół
w Kleosinie oraz Szkoły Podstawowej w Księżynie.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin

Formularz ofertowy oraz oświadczenia

Umowa

Protokół zdawczo-odbiorczy

Produkty spożywcze i napoje zalecane w sklepiku

 
Sekretariat szkolny
Wpisany przez Administrator   

Sekretariat w czasie wakacji czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 
Ogłoszenie na wykonanie okablowania
Wpisany przez Dyrekcja   

Ogłoszenie na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Górny.

Pliki do pobrania:

 
Szkoła podstawowa i gimnazjum uczestniczą w projekcie "Szkoła Współpracy"
Wpisany przez Dyrekcja   

 
BEZPIECZNE WAKACJE 2014
Wpisany przez Administrator   

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6