"Przyjazna Szkoła"

"PRZYJAZNA SZKOŁA"

- PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.


 

Od 03.09. 2012r. do 30.06.2013r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym realizowany jest projekt „Przyjazna Szkoła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I-III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cel główny projektu: wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III trzech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Cele szczegółowe:

-zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi rozwojowymi

-stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne i sprzęt

-zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi.

W ramach projektu, po przeprowadzonej diagnozie potrzeb, zorganizowane zostały następujące rodzaje zajęć dodatkowych:

-zajęcia dla 15 dziewczynek I 31 chłopców ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

-zajęcia dla 17 dziewczynek I 25 chłopców z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

-zajęcia logopedyczne dla 3 dziewczynek i 3 chłopców z zaburzeniami rozwoju mowy,

-zajęcia socjoterapeutyczne dla 2 dziewczynek i 8 chłopców z zaburzeniami komunikacji społecznej,

-zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla 8 dziewczynek i 7 chłopców z wadami postawy,

-specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla 1 dziewczynki i 3 chłopców z dolną granicą normy funkcjonowania intelektualnego.

Dzięki środkom z projektu zakupione zostały specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt za kwotę 66635,10 zł

RODZAJE ZAJĘĆ:

 • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dolną granicą normy funkcjonowania intelektualnego.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 

 

 


 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI

Istotnym celem zajęć w ramach indywidualizacji jest przejście od diagnozy do działań profilaktycznych i terapeutycznych w codziennej aktywności dziecka w klasie, zabawie, nauce , w kontaktach z rówieśnikami.

Konieczne jest dostosowanie środków, metod i technik do możliwości konkretnego dziecka lub grupy dzieci.

Celem zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji jest:

 • wypracowanie właściwej motywacji do działania i uczenia się,
 • stworzenie odpowiedniej atmosfery, a przez to zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych związanych z przeżywaniem niepowodzeń szkolnych,
 • pomoc i ułatwienie dzieciom opanowania umiejętności czytania, pisania i wypowiadania się.

 


 

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA UCZNIÓW Z WADAMI POSTAWY

W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczestniczy 15 uczniów klasy III szkoły podstawowej: 8 dziewczynek i 7 chłopców. Lekcje odbywają się w dwóch grupach: 9- i 6-osobowej. Każda grupa pracuje przez jedną godzinę w każdym tygodniu.

Najczęściej występujące wady postawy wśród uczestników tych zajęć to odstające łopatki i stopy płasko-koślawe. W związku z tym stosowane ćwiczenia mają na celu przede wszystkim rozciąganie mięśni piersiowych jako nadmiernie napiętych oraz wzmacnianie mięśni: grzbietu, obręczy barkowej i brzucha, a także wzmacnianie mięśni stopy i kończyn dolnych.

 


 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY

Celem zajęć jest wsparcie uczniów z poważnymi wadami wymowy. Pod okiem terapeuty logopedy uczniowie usprawniają narządy mowy oraz poznają prawidłowy model artykulacyjny zaburzonych głosek. Ćwiczenia są prowadzone w formie zabawy, z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Uczniowie najchętniej uczestniczą w zajęciach, na których logopeda wykorzystuje laptop i dostępne programy terapii logopedycznej.

 


 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Istotnym celem zajęć w ramach indywidualizacji jest przejście od diagnozy do działań profilaktycznych i terapeutycznych w codziennej aktywności dziecka w klasie, zabawie, nauce , w kontaktach z rówieśnikami.

Konieczne jest dostosowanie środków, metod i technik do możliwości konkretnego dziecka lub grupy dzieci.

Celem zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych jest :

 • podniesienie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poprawienie ogólnej aktywności w zabawach na konkretach poprzez wykonywanie różnych działań i operacji matematycznych,
 • podniesienie motywacji do nowych zadań przez wprowadzenie elementów gry i zabawy pozwalającej na odniesienie sukcesu.

 


 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Socjoterapia, to metoda pracy w grupie, która zakłada realizację trzech podstawowych celów: terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.
Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu stwarzanie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, budowania pozytywnego obrazu siebie, zwiększania poczucia własnej wartości oraz zaspokojenia potrzeby bycia ważnym. Dzieci uczą się udzielania informacji zwrotnych, przestrzegania ustalonych norm i reguł, rozwijania koncentracji uwagi. Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie z posiadanymi problemami, które służyć będą jego rozwojowi społecznemu i osobistemu. Spotkania stwarzają możliwość odreagowywania emocji i napięć powstających na skutek wzrastania w urazowym otoczeniu, a także na skutek niepowodzeń szkolnych i społecznych.

 


 

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA UCZNIÓW Z DOLNĄ GRANICĄ NORMY FUNKCJONOWANIA INTELEKTUALNEGO

Mają one głównie za zadanie ćwiczenie ogólnych zdolności rozumowania na materiale werbalnym i niewerbalnym, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej oraz integracji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności konstruowania wypowiedzi, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi. Ponieważ rozwój dziecka we wszystkich sferach jest ze sobą powiązany i wpływa na siebie, dlatego ważne też jest stymulowanie ogólnego rozwoju we wszystkich sferach, wobec czego uczestnicy doskonalą również umiejętności motoryczne i grafomotoryczne, technikę i tempo pracy, rozwijają umiejętności społeczne, zwłaszcza wyrażania emocji i kontrolowania zachowania. Na zajęciach terapeuta stwarza dzieciom możliwość poznawania swoich mocnych stron, wzmacniania poczucia własnej wartości, a także organizowane sytuacje mają rozbudzać ciekawość poznawczą, w którą „wyposażone” jest każde dziecko.

Dyskretne kontrolowanie wykonywanych czynności, w miarę potrzeby wspomaganie w pokonywaniu pojawiających się trudności, uwzględnianie indywidualnego tempa pracy (dostosowywanie tempa pracy do możliwości ucznia), ukierunkowywanie uwagi, umożliwianie zrobienia przerwy przeznaczonej na inny rodzaj aktywności, docenianie przejawów motywacji do działania, zwracanie uwagi, aby drobne pomyłki nie wpływały na obniżenie całościowej oceny pracy ucznia stwarzają dobrą atmosferę potrzebną do wiary w możliwość odniesienia sukcesu. Dziecko zadowolone ze swojej aktywności na zajęciach, mające poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, chętniej podejmuje działanie i pomimo, że może się ono nie zakończyć sukcesem, jest same w sobie radością i nagrodą.


ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ: