Plan  pracy

z dziećmi 6-letnimi z zakresu przybliżania  wiedzy o wodzie i problemów  ekologicznych związanych z wodą

 

Opracowała: mgr Małgorzata Grzegorczyk

 

 

Tematyka i termin realizacji

Wiadomości ekologiczne

Hasło programowe

 

Sposoby realizacji

 

SZARUGA

 

JESIENNA

 

Listopad

Zachęcanie do badania i obserwacji naturalnego środowiska człowieka – wody opadowe.

Obcowanie z przyrodą poprzez zabawy, prace, spacery i wycieczki, obserwacje i doświadczenia. Dzielenie się spostrzeżeniami, próby uogólniania i wiązania zjawisk występujących w danej porze roku.

Spacer w okolice przedszkola: zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne występujące o tej porze roku „Szaruga jesienna” – słoty i wiatr, mgły, błoto na drodze, stopniowe obniżanie się temperatury, szybszy zmrok, brak liści i kwiatów.

Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.

Dzielenie się spostrzeżeniami, próby uogólniania i wiązania zjawisk występujących w przyrodzie.

1.Słuchanie tekstu literackiego – H. Bechlerowa „Historia jednej kropelki wody”, T. Banczewska „Parasol mojej mamy”.

2.Opowiadanie dzieci z wykorzystaniem historyjki obrazkowej pt. „Wędrówka deszczowych kropelek”.

3.Doświadczenie wg E. i J. Frątczaków. Edukacja ekologiczna „Jak powstaje deszcz?”.

 

Zapoznanie z właściwościami wody: przezroczystość, parowanie, zmiany objętości, przelewanie, bez smaku i zapachu, zamarzanie. Dostrzeganie negatywnych zmian w otoczeniu w wyniku nieprawidłowej działalności człowieka – kwaśne deszcze.

Przeprowadzanie prostych doświadczeń i obserwowanie zjawisk z zakresu przyrody nieożywionej: parowanie i skraplanie rozpuszczanie się niektórych składników w wodzie. ...

1.Zabawy badawcze:

-doświadczenie „Jaka jest woda?”(obserwacja wody przy użyciu lupy, podgrzewanie, oziębianie),

-omówienie planszy ukazującej źródła zanieczyszczeń powietrza „Kwaśne procesy” wg S. Tilkinga. Kwaśne deszcze.

Zapoznanie z wodą jako element niezbędny do życia ludzi, zwierząt i roślin. Wdrażanie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem: zdrowa żywność, czysta woda.

Zdawanie sobie sprawy z konieczności mycia owoców i warzyw przed spożyciem, unikanie picia nieprzegotowanej wody.

1.”Komu potrzebny jest deszcz?” –wyrażanie wiedzy i przeżyć w dowolnej formie plastycznej.

2.Malowanie tuszem na mokrym papierze, rozdmuchiwanie barwnych plam, malowanie palcami na tematy: „Deszcz płynie po szybie”, „Taniec kropel deszczu”, „Kałuża”, „Deszczowe ludziki”, „Bal parasoli”.

3.Zabawa ruchowa „Od kropelki do kałuży”.

 

Usystematyzowanie wiadomości dzieci na temat zjawisk atmosferycznych.

Słoty i wiatry jesienne, mgły, błoto na drodze, szary krajobraz, ...

1.Ćwiczenia oddechowe i wymowy: „Wyścigi kropel deszczu” – dmuchanie na krople wody na szkle. „Rozpędzić chmury” – dmuchanie na sylwetki chmur zawieszone na nitkach. „Odgłosy deszczu” – improwizowanie głosem „kap, kap”.

2.Słuchanie płytoteki „Preludium e-mol F. Chopina – (deszczowe”.

 

ZDROWIE

 

NASZYM

 

SKARBEM

 

Listopad/ grudzień

 

Zastosowanie wody.

Dostrzeganie negatywnych zmian w otoczeniu w wyniku nieprawidłowej działalności człowieka.

Wyrabianie zasad racjonalnego odżywiania się, rozróżnianie wody zdatnej i niezdatnej do picia.

Wykonanie w kąciku przyrody doświadczenia z rzeżuchą podlewaną wodą destylowaną i wodą deszczową – obserwacja, porównanie, wyciąganie wniosków.

Uczulenie na zagrożenia dla zdrowia tkwiące w zanieczyszczonym środowisku:

-zanieczyszczenie wody,

-cieki wód głębinowych.

Wyrabianie zasad racjonalnego odżywiania się, rozróżnianie wody zdatnej do picia. Zachęcanie do hartowania się (np. mycie się zimną wodą).

„Czego unikać?” –spotkanie z lekarzem i pielęgniarką.

Ukazanie zawartości wody w warzywach i owocach.

Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy jedzeniu i wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się: mycie owoców i warzyw przed spożyciem.

Sporządzenie soku owocowo-warzywnego przy użyciu sokowirówki.

 

Poszerzenie wiadomości dzieci na temat zastosowania wody w codziennej działalności człowieka. Rozumienie konieczności racjonalnego gospodarowania wodą.

Dostrzeganie różnych zastosowań wody oraz nieprawidłowości związanych z zanieczyszczeniem i nieoszczędzaniem wody.

Rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia.

1.Inscenizacja wiersza „Dwie umywalki” za pomocą sylwetek z kartonu.

2.Oglądanie ilustracji „Woda w życiu codziennym” zgromadzonych z różnych albumów.

3.Odwołanie się do doświadczenia z rzeżuchą.

4.Zabawa zręcznościowa „Przenoszenie wody”.

5.”Bakterie” – malowanie z wyobraźni dowolna techniką:

-pasta do zębów na szkle,

-pędzlem z farbą na ligninie,

-wykonanie kompozycji przestrzennych z miękkiego papieru (ugniatanie np. gazet).

6.Oglądanie pod mikroskopem paznokcia, włosa, kropli wody itp.

ZIMOWY

 

KRAJOBRAZ

 

Styczeń

Ukazanie piękna zjawisk przyrody nieożywionej.

Zmiana krajobrazu spowodowana opadami śniegu. Uświadomienie zakazu ślizgania się na naturalnych zbiornikach wodnych.

1.Spacery w okolice przedszkola:

-obserwacja zjawisk przyrody nieożywionej: śnieg, lód, szron,

-obserwacja zanieczyszczeń na śniegu przez lupę.

2.”Chmurki, kropelki, płatki śniegu” – wykonanie dowolną techniką:

-malowanie pasta do zębów,

-puszczanie kroplomierzem tuszu i rozdmuchiwanie,

-wyklejanie watą.

Poznanie właściwości wody i jej stanów skupienia.

Przeprowadzenie prostych doświadczeń zmiany konsystencji ciał pod wpływem zmian temperatury, parowanie i skraplanie się pary, rozpuszczanie się niektórych substancji w wodzie (np. cukier, sól).

Zabawy badawcze:

1.Doświadczenie z wodą: obserwowanie właściwości (ciecz) bez smaku, zapachu, barwy; rozpuszczanie niektórych substancji.

2.Doświadczenie z lodem i śniegiem wg E. J. Frątczaków –Edukacja ekologiczna.

3.Doświadczenie z badaniem wody w stanie lotnym.

  WIOSNA

  

      W

 

OGRODZIE

 

   Marzec

Utrwalenie wiadomości o wodach opadowych.

Wyrażenie przeżyć i wiedzy o świecie; ... wydarzeń i nastrojów w powiązaniu z poznaniem otoczenia.

1.Rozwiązywanie i układanie zagadek o opadach atmosferycznych z wykorzystaniem „Zagadek dla najmłodszych” J. Stec.

2.Improwizacja muzyczna – odgłosy opadów atmosferycznych (trójkąt-kap, bębenek-stuk, grzechotka-szu, itp.

Badanie stanu środowiska wodnego, zwrócenie uwagi na jego piękno i konieczność ochrony.

Przestrzeganie zasad nieniszczenia przyrody, kulturalnego zachowania się na wycieczkach.

1.Wycieczka nad rzekę lub staw:

-szukanie śladów wiosny,

-zebranie próbek wody.

2.Zabawy badawcze:

-doświadczenie z zabarwieniem wody,

-doświadczenie z filtrowaniem wody.

 

Zapoznanie z różnymi zbiornikami wodnymi. Wyrabianie szacunku i chęci niesienia pomocy każdemu żywemu organizmowi.

Zwalczanie przesądów i dziecięcych uprzedzeń do niektórych zwierząt (dżdżownica, żaba).

1.Słuchanie poezji dotyczącej środowiska wodnego.

2.Słuchanie ciekawostek przyrodniczych wybranych z książki M. Kowalewskiej, M. Kownackiej pt. „Głos przyrody” oraz z książki M. Kownackiej pt. „Razem ze słonkiem”.

3.Rozwiązywanie i układanie zagadek o środowisku wodnym z wykorzystaniem „Zagadek dla najmłodszych” J. Stec.

 

    DZIŃ

 

   ZIEMI

 

 Kwiecień

Przybliżenie znaczenia wody w uprawie roślin.

Opiekowanie się roślinami doniczkowymi w sali przedszkolnej (podlewanie, mycie, przesadzanie).

1.Zabawy badawcze:

-doświadczenie ze świeżą ziemią w pudełku,

-doświadczenie z fasolą posadzoną w suchej ziemi i nie podlewaną oraz posadzoną w wilgotnej ziemi i podlewaną,

-doświadczenie z naśonami podlewanymi wodą, deszczową, destylowaną i nie podlewaną wg E. J. Frątczaków „Edukacja ekologiczna”.

Przybliżenie znaczenia wody dla człowieka: żeglarstwo, pływanie, transport, przemysł, energetyka, rolnictwo, gospodarstwo domowe.

Obserwowanie pływania i tonięcia ciał w trakcie zabawy z wodą.

1.”Turbina wodna” – wykonanie z korka, pręcików plastykowych osadzonych na drucie i biurowych spinaczy.

2.Zabawy badawcze z pływaniem i tonięciem ciał – doświadczenia.

3.”Łudeczka” – wykonanie dowolną techniką: origami; lub z łupinek od orzechów i wstążki.

Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do przyrody (zwierząt i roślin). Wpajanie zasad ochrony przyrody.

Dowiadywanie się o niebezpieczeństwach, jakie zagrażają środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.

1.Bal ekologiczny:

-parada w strojach wykonanych z odpadów,

-zabawy przy muzyce,

-konkursy,

-rozdanie upominków.

Zapoznanie z warunkami potrzebnymi do życia w wodzie dla roślin i zwierząt.

Przestrzeganie zasady niezanieczyszczania zbiorników wodnych.

1.Teatrzyk kukiełkowy z wykorzystaniem utworu J. Dąbrowskiej pt. „Plimka i plumka”.

2.Założenie hodowli rybek w akwarium.

3. „Wody śródlądowe i ich mieszkańcy” – opowiadanie nauczyciela z wykorzystaniem książek, albumów, atlasów, map, globusów.

 

Uświadomienie faktu, że wody mogą być niebezpieczne: powodzie choroby, utonięcia. Niewystarczające zasoby wody na kuli ziemskiej, a także w Polsce.

Groźba suszy lub zbytnich opadów.

1.Oglądanie fragmentów filmów przyrodniczych z różnych obszarów klimatycznych oraz filmu (fragment) „W pustyni i w puszczy”.

2.Słuchanie tekstu czytanego – ciekawostki przyrodnicze z „Materiałów pomocniczych dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Woda.

Zwrócenie uwagi dzieci na zachowanie się zwierząt i roślin w wodzie czystej i brudnej.

Przestrzeganie zasady niezanieczyszczania zbiorników wodnych.

1.Prowadzenie obserwacji ryb i roślin w akwarium.

2.Gry dydaktyczne: „Czy wiesz ile nas w wodzie jest?”, „Gdzie moja para”.

3.Improwizacja muzyczno-ruchowa na temat „Życie w wodzie czystej i brudnej”.

SKĄD SIĘ

 

BIERZE

 

WODA W

 

STUDNI

 

Maj

Zwrócenie uwagi na konieczność oszczędnego używania wody w gospodarstwie domowym. Ukazanie występowania wód gruntowych.

Przestrzeganie zasady niezanieczyszczania zbiorników wodnych.

1.Wycieczka do miejscowej hydroforni – zapoznanie z urządzeniami oraz pojęciami: hydrofornia, hydrosfera, studnia głębinowa, wodociąg.

2.Spacer w okolice przedszkola – oglądanie studni podwórkowych.

Ukazanie sposobów wykorzystania wody przez człowieka.

Prowadzenie zabaw i ćwiczeń w wodzie z elementami nauki pływania.

1.Zagadki muzyczno-słuchowe –rozpoznawanie odgłosów otoczenia (burza, deszcz, woda z kranu) oraz melodii znanych piosenek wygrywanych na wodnym ksylofonie (butelki z różną zawartością kolorowej wody) wg B. Dąbrowskiej – metodyk.

2.Zabawy i ćwiczenia w wodzie z elementami pływania na basenie.