Scenariusz zajęć zintegrowanych prowadzonych w klasie IIc

Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym roku szkolnym 2001/2002

 

 

Blok tematyczny: Otrzymujemy i dajemy prezenty

 

Temat dnia: Oczekujemy na prezenty od Świętego Mikołaja

 

Cele operacyjne:

Uczeń:

- wypowiada się na temat Świętego Mikołaja w oparciu o własne doświadczenia,

- wie, jak napisać list,

- uzupełnia list do Mikołaja wyrażając w nim swoje pragnienia,

- pisze zwroty grzecznościowe w liście wielką literą,

- rozumie pojęcia: nadawca, adresat, list,

- adresuje kopertę stosując skróty adresowe: nad., m., ul.,

- pisze pauzę półnutową na pięciolinii,

- uzupełnia luki w zapisie rytmu odpowiednimi wartościami nut,

- wystukuje rytm z użyciem instrumentów perkusyjnych,

- wykona postać Mikołaja z rurki po papierze toaletowym i kolorowej bibuły,

- mnoży w zakresie 30,

- współpracuje w grupie,

- dokonuje samooceny pracy na zajęciach,

 

Metody:

- słowne: rozmowa, praca z tekstem,

- oglądowe: pokaz, obserwacja,

- ćwiczeniowe,

- aktywizujące: problemowe, drama

 

Formy:

- zbiorowa jednolita,

- zbiorowa zróżnicowana,

- indywidualna jednolita,

- grupowa zróżnicowana,

 

Środki dydaktyczne: rekwizyty Mikołaja ( czapka, dzwonek, skarpetka na prezenty ), list od Mikołaja do dzieci ( naturalnej wielkości i powiększony), skrzynka na listy, mapa Europy, listy do Mikołaja, plansze: zwroty grzecznościowe, skróty adresowe, kartki ze słownictwem słabym uczniom,

kartki z objaśnieniem pojęć: nadawca, adresat, list, 3 „Słowniki jęz. polskiego”,

kartki z szyfrem literowym dla 3 grup, kartki z mnożeniem każdemu uczniowi

(3 kolory ), wzór zaadresowanej koperty, czysta koperta każdemu uczniowi,

kapelusz, wiersz pt. „ Przyjedź do nas Mikołaju”, instrumenty perkusyjne, rurki po papierze toaletowym, szablony części Mikołaja, wata, bibuła kolorowa, Mikołaj wykonany przez nauczyciela, 3 rodzaje znaczków do samooceny,

 

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Powitanie się piosenką „ Jesteśmy już w szkole”.

2. Zabawa w odgadywanie rekwizytów należących do Mikołaja po dotyku.

    Stwierdzenie, do kogo one należą.

3. Rozmowa na temat Świętego Mikołaja, jego wyglądu, zwyczajów, miejsca

    zamieszkania ( wskazanie Finlandii na mapie Europy ).

4. Zasugerowanie uczniom niespodzianki w klasowej skrzynce na listy.

    Wyjęcie i odczytanie listu do dzieci od Świętego Mikołaja.

 

Finlandia, 1 XII 2001r.

 

Drogie Dzieci

 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i jak co roku mam pełne ręce roboty. Wiem, że byłyście grzeczne i zasłużyłyście   na prezenty, ale nie wiem, o czym marzycie. Jest tak wiele dzieci, które muszę obdarować i o wszystkich pamiętać. Chciałbym bardzo poznać Wasze pragnienia.

Pozdrawiam Was serdecznie.

Święty Mikołaj

 

5. Zabawa w pokazywanie gestem, ruchem swoich wymarzonych prezentów

    zaglądającemu do okna Mikołajowi.

6. Szukanie innych sposobów przekazania Mikołajowi swoich marzeń o prezentach.

    Postanowienie napisania listu do Mikołaja.

7. Omówienie budowy listu, jego poszczególnych części w oparciu o powiększony

    format listu z wyróżnionymi jego częściami.

    Zwrócenie uwagi na stosowanie wielkiej litery w zwrotach grzecznościowych

    na podstawie planszy z tymi zwrotami.

8. Uzupełnianie wg własnego pomysłu listu do Mikołaja. Słabsi uczniowie

   otrzymują pomocnicze kartki z potrzebnym słownictwem.

   Przypomnienie o przecinku przy wyliczaniu. Odczytanie kilku listów.

9. Praca w trzech grupach.

    Każdy uczeń losuje kartonik (3 kolory) z działaniem matematycznym – mnożeniem.

    Uczniowie dobierają się kolorami. Każda grupa otrzymuje szyfr literowy i 

    „Mały słownik języka polskiego”.

    Członkowie grup obliczają swój wynik, wyszukują w szyfrze literowym swoją literę,

    zapisują ją na kartoniku, a potem układają z powstałej rozsypanki literowej hasło:

    I grupa – adresat, II grupa – nadawca, III grupa – listy. Wyszukują w słowniku swoje

    hasło i prezentują pozostałym uczniom.

10. Wpisanie obok zapisanych wyjaśnień, pojęć: adresat, nadawca, list (przygoto-

      wane przez nauczyciela kartki  każdemu uczniowi). Wklejenie do zeszytów.

11. Pokaz zaadresowanej koperty. Wskazanie adresu nadawcy, adresata. Omówienie

      skrótów adresowych w oparciu o planszę i zapisany przykładowy adres.

12. Adresowanie koperty w oparciu o adres Mikołaja w podręczniku i swój własny adres

      zapisany w zeszycie. Sprawdzenie poprawności adresowania.

13. Opowieść ruchowa pt. „Wysyłam list”.

14. Pokaz Mikołaja wykonanego przez nauczyciela z rurki po papierze toaletowym.

      Zachęcenie uczniów do wykonania takiej postaci.

15. Wykonanie Mikołaja:

      - przygotowanie potrzebnych materiałów, narzędzi i szablonów,

      - omówienie sposobu wykonania,

      - praca uczniów,

      - zorganizowanie wystawki, omówienie prac.

16. Opowiadanie nauczyciela o prezencie, jaki otrzymała od Mikołaja Nutka (kapelusz)

      Pokaz kapelusza, mierzenie go.

17. Wprowadzenie pauzy półnutowej:

      - skojarzenie kształtu kapelusza z wyglądem pauzy półnutowej,

      - przypomnienie, co to jest pauza w muzyce,

      - pokaz sposobu pisania pauzy na pięciolinii,

      - próby pisania pauzy na pięciolinii w ćwiczeniach,

      - rozpoznawanie pauz: ćwierćnutowej i półnutowej.

18. Wyraziste czytanie wiersza „Przyjedź do nas Mikołaju”, krótka analiza treści.

19. Uzupełnianie zapisu rytmu wiersza odpowiednimi wartościami nut i pauz.

      Wystukiwanie uzupełnionego rytmu na instrumentach perkusyjnych, rytmiczne

       czytanie tekstu wiersza.

20. Podsumowanie zajęć. Odpowiedź na pytanie: Czego nauczyliście się dzisiaj?

21. Dokonanie samooceny uczniów. Każdy wybiera odpowiedni dla siebie kartonik,

      wkleja go do zeszytu, a w domu pokoloruje.

 

Wspaniale pracujesz!

Dobrze pracujesz!

Pracuj więcej!

 

22. Pożegnanie się piosenką pt. „Skończyły się zajęcia...”

 

Opracowanie scenariusza i prowadzenie zajęć:

mgr Bernadeta Mariola Sagun