Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli zespołu wychowania wczesnoszkolnego w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym prowadzonych przez Bernadetę Sagun w kl. II

 

 

 

Blok tematyczny – Nasze sprawy

 

Temat dnia – Poznajemy Prawa Dziecka

 

Cele operacyjne

Uczeń:

-wskazuje charakterystyczne cechy odróżniające mieszkańców różnych części

  naszego globu, takie jak: kolor cery, włosów, oczy,

- odnajduje na mapie świata miejsca ich zamieszkania,

- zna i rozumie pięć podstawowych punktów Praw Dziecka,

- aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat Praw Dziecka,

- dokonuje samodzielnego wyboru najważniejszego jego zdaniem punktu praw dziecka,

- czyta tekst informacyjny ze zrozumieniem,

- wie, kto, za co i komu może przyznać Order Uśmiechu,

- projektuje nową formę plastyczną Orderu Uśmiechu,

- w sposób doświadczalny precyzuje, jaką wielkością jest   m,

- współpracuje w grupie, w parze,

- czuje się odpowiedzialny za sukces grupy,

 

Metody:

- słowne: rozmowa, praca z  tekstem,

- oglądowe: pokaz, obserwacja,

- ćwiczeniowe,

- praktyczne,

- aktywizujące: problemowa, niedokończonych zdań, hierarchii priorytetów,

 

Formy:

- zbiorowa jednolita,

- zbiorowa zróżnicowana,

- indywidualna jednolita,

- grupowa jednolita,

- praca w parach,

 

Środki dydaktyczne: mapa świata, obrazki dzieci różnych ras, podpisy z nazwami narodowości, kartki z cechami wyglądu dzieci na obrazkach, karty pracy, prawa dziecka na osobnych kartkach, cenki samoprzylepne, kartki do losowania z nazwami trzech narodowości, trzy kartki z informacjami o Orderze Uśmiechu, pytania konkursowe na paskach papieru, wiersz „Braciszkowie całego świata”, kartonowe kółka, tasiemki o dł.1 m,

centymetr krawiecki na każdą ławkę, plastelina, kartki z niedokończonymi zdaniami,

 

 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie przybyłych gości.

2. Zabawa z piłką. Dzieci siedzą w kole na dywanie, nauczyciel rozpoczyna zabawę:

    Podaję piłkę do osoby, która ma np. czarne, długie włosy. Wywołana osoba podaje piłkę

    kolejnej, wymieniając jakąś jej cechę wyglądu lub charakteru.

3. Oglądanie wyeksponowanych na tablicy obrazków, przedstawiających charakterystyczne

    typy mieszkańców różnych części świata. Rozmowa na temat różnic w wyglądzie.

   Dobieranie narodowości do dziecka na obrazku (Francuz, Eskimos, Murzyn, Chińczyk).

4. Próby odnalezienia niektórych charakterystycznych cech antropologicznych (wypisane i

    umieszczone na tablicy na kartkach) i dopasowanie ich do obrazków ( kolor skóry,

    kolor włosów, oczy).

5. Praca z mapą:

     - odnajdywanie na mapie świata regionów, które zamieszkują poznane dzieci,

     - umieszczenie na mapce konturowej świata na kartach pracy mieszkańców poznanych 

        regionów (Murzyn - Afryka, Francuz – Europa, Chińczyk – Azja,

        Eskimos – Grenlandia),

        Osoby z trudnościami w nauce otrzymują mapkę z podpisanymi kontynentami.

      - samokontrola wykonanej pracy w oparciu o sylwety dzieci umieszczone na dużej

         mapie świata.

6. Swobodne wypowiedzi na temat: Czy wszystkie dzieci na świecie są szczęśliwe?

Doprowadzenie do wniosku, że nie zawsze dorośli dbają o szczęście dzieci.

7. Odczytanie umieszczonych na tablicy na osobnych kartkach Praw Dziecka.

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,

i mam prawo sam wybierać,

z kim się będę bawić.

 

Jeśli mama albo tata

już nie mieszka z nami,

nikt nie może mi zabronić

spotkać ich czasami.

 

Nikt nie może mnie poniżać,

krzywdzić, bić, wyzywać

i każdego mogę zawsze

na ratunek wzywać.

 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

mam też prawo do tajemnic

i własnego zdania.

 

Nikt mnie nie ma prawa

zmuszać do niczego,

a szczególnie do zrobienia

czegoś bardzo niedobrego.

 

8. Omówienie Praw Dziecka, indywidualny wybór tego, które jest zdaniem dzieci

    najważniejsze – wskazanie go za pomocą naklejenia na nim cenki.

 

 

9. Odczytanie praw w typowanej kolejności. Przepisanie kaligraficzne najważniejszego

    prawa do zeszytu ćwiczeń.

 

10. Podział uczniów na trzy grupy.

      Każdy uczeń losuje karteczkę z napisaną narodowością (Murzyn, Chińczyk, Indianin).

      Za pomocą gestów ma pokazać kim jest i odnaleźć swoich „ziomków”. Grupy siadają na

      dywanie.

11. Zapowiedź grupowego konkursu:

      - rozdanie grupom kartek z informacją o Orderze Uśmiechu,  z którą należy się zapoznać

         i zapamiętać jak najwięcej (grupa decyduje o sposobie zapoznania się z 

        wiadomościami, ma na to ograniczony czas),

      - głośne odczytanie informacji przez wybrane dziecko,

      - losowanie przez wyznaczonego członka grupy pytania i udzielanie na nie odpowiedzi,

 - ogłoszenie zwycięskiej grupy,

 

1. Kto przyznaje Order Uśmiechu?

2. Kto pierwszy wpadł na pomysł, aby przyznawać dorosłym order?

3. Kto opracował projekt orderu?

4. Jak wygląda Order Uśmiechu?

5. Kto pierwszy otrzymał Order Uśmiechu?

6. W jakim państwie wymyślono Order Uśmiechu?

7. Czy Order Uśmiechu jest odznaczeniem międzynarodowym?

8. Jak wygląda uroczystość nadania orderu?

9. Wymień przynajmniej 2 osoby, które dotychczas otrzymały Order Uśmiechu.

10. Ile Orderów Uśmiechu jest rozdzielanych rocznie?

 

12. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Kto z państwa wie?”

13. Omówienie wyglądu Orderu Uśmiechu na podstawie ilustracji w ćwiczeniach.

14. Swobodne wypowiedzi na temat: Jaka powinna być dorosła osoba, aby mogła otrzymać

     od ciebie Order Uśmiechu?

15.Wykonanie projektu Orderu Uśmiechu techniką wyklejania plasteliną przygotowanego,

      kartonowego koła z dziurką.

16. Wiadomości praktyczne:

       - mierzenie otrzymanej tasiemki ( 1m = 100cm),

       - wskazywanie sposobu podziału jej na połowę przez złożenie na pół i przecięcie,

       - mierzenie połówek tasiemki, sprawdzenie, że  jedna druga metra = 50 cm,

17. Założenie tasiemek do wykonanych orderów. Zorganizowanie wystawki.

18. Przeczytanie wiersza Wandy Grodzieńskiej „Braciszkowie całego świata”.

      Wspólne stwierdzenie, że jest to wołanie o miłość, pokój i przyjaźń dzieci całego świata.

19. Ewaluacja zajęć.

      Dokańczanie w parach rozpoczętych zdań, odczytanie kilku prac.

      Dzisiaj rozmawialiśmy o ...

      Najbardziej podobało się nam ...

20. Pożegnanie się z gośćmi piosenką „Skończyły się zajęcia...”

 

                                               Opracowanie scenariusza i prowadzenie zajęć

                                                                           mgr Bernadeta Sagun