Opracowała: Katarzyna Chrościcka

Nauczyciel geografii w Zespole Szkół

w Juchnowcu Górnym                        

PLAN METODYCZNY     PRZEDMIOT: GEOGRAFIA  

KLASA III  GIMNAZJUM

 

TEMAT: Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania rolnictwa w Polsce

 

Cel ogólny: Poznanie  przyrodniczych i pozaprzyrodniczych  warunków

                    wpływających na polskie rolnictwo.

Cele szczegółowe:

Wiadomości

Uczeń potrafi:

Umiejętności   

Uczeń potrafi:

     poziom rozwoju rolnictwa w naszej ojczyźnie z wysoko rozwiniętymi krajami     

     Europy Zachodniej

 

Pomoce dydaktyczne: mapa hipsometryczna Polski, mapy tematyczne zamieszczone w atlasie i w podręczniku, podręcznik „Geografia” R.Dmochowski, M.M.Wilczyńska - Wołoszyn, zeszyt ćwiczeń, duży arkusz papieru, kolorowe mazaki, kartki, magnesy do mocowania kartek na tablicy,
 taśma samoprzylepna, załączniki

Formy organizacji zajęć: grupowa i indywidualna

Typ lekcji: przeznaczona na realizację nowego materiału

Metody pracy: burza mózgów, praca z mapą, układanie „rozsypane” wyrazowych,                                 

Miejsce: klasa z przygotowanymi stolikami do pracy w grupach

Czas: 45 minut

 

Część lekcji

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Pomoce dydaktyczne

 

Docelowe

Zadania dydaktyczne

 

Wstępna

 

Wybór lidera nadzorującego pracę grupy( przyznaje punkty za aktywność podczas

wykonywania

poszczególnych zadań)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie celów lekcji

Zapisanie tematu lekcji

Czynności organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności

Podział uczniów na 4 grupy.

 

 

 

 

 

Uświadomienie uczniom celów zajęć

Podanie tematu lekcji

 

Główna

 

 

 

 

 

 

 

 

Określenie pojęcia „rolnictwo”

Zastanowienie się  w grupach(„burza mózgów”), zapisanie wspólnie utworzonej definicji, odczytanie definicji przez wszystkie grupy

Pytanie: Co to jest rolnictwo?

 

Ułożenie „ rozsypanki” i odczytanie całości zadania przez grupę

Poinformowanie o tym,iż rolnictwo odgrywa bardzo ważne funkcje

Rozsypana wyrazowa

Omówienie warunków gospodarowania w rolnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie wiadomości z poprzednich lekcji omówienie przez grupy wpływu warunków przyrodniczych( gleb, wody, klimatu i rzeźby terenu) na rolnictwo w Polsce( z uwzględnieniem naszego regionu)

Wyszukanie w atlasie, wypisanie na kartce i przypięcie w odpowiednim miejscu w tabeli nazw krain geograficznych o + i – cechach

 

 

Podział  uwarunkowań rolnictwa na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, przypięcie plansz do tablicy

Przydzielenie grupom  tematów  do omówienia (z uwzględnieniem naszego regionu)

 

 

 

 

Załączniki

 

 

Podręcznik

 

Atlasy, mapa

 

 

 

Tabela: krainy geograficzne o korzystnych i niekorzystnych cechach

 

 

Wskazanie wybranych krain geograficznych na mapie

Omówienie użytków rolnych w Polsce i naszym regionie

Przypięcie na tablicy diagramów kołowych przedstawiających strukturę użytkowania  ziemi w Polsce i w naszym regionie

 

 

 

Mapa

Diagramy kołowe

 

 

 

Opracowanie poszczególnych zagadnień w grupach i omówienie na forum klasy

 

Przydzielenie grupom omówienie  warunków pozaprzyrodniczych wpływających na rolnictwo w Polsce i porównania ich z rolnictwem  unijnym

 

Wyrażenie opinii poprzez przypięcie punktu :Polsce lub UE 

Przypięcie tabeli Polska –UE i polecenie  uczniom uzupełnienia jej

 

Przeczytanie krótkiej charakterystyki rolnictwa w województwie podlaskim 

Tabela : Polska – Unia Europejska

 

Tekst: charakterystyka rolnictwa w regionie

Końcowa

Podsumowanie

Odczytanie w grupach tekstu , odgadnięcie nazwy krainy geograficznej, przeczytanie tekstu klasie i pokazanie  właściwego obszaru na mapie

Rozdanie krótkiej charakterystyki 4 krain geograficznych uwzględniającej warunki rolnictwa 

 

Zebranie kart z punktacją poszczególnych członków grup i ocena pracy na lekcji

Tekst

Mapa Polski

Praca domowa- główna

 

Praca domowa- dla chętnych

 

 

 

Polecenie wykonania ćwiczenia 57 – 64 ze stron 30-33

Na  podstawie ćwiczeń  opisać przyrodnicze i pozaprzyrodnicze  uwarunkowania rolnictwa w naszym regionie

Zeszyt ćwiczeń

 

 

 

 

 

 

Załącznik1

 

POZAPRZYRODNICZE

UWARUNKOWANIA ROLNICTWA

POLSKA

UNIA EUROPEJSKA

 

 

WIELKOSĆ GOSPODARSTW

 

 

 

 

 

 

POZIOM MECHANIZACJI

 

 

 

 

 

ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH

 I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

 

 

ZUŻYCIE NAWOZÓW

 

 SZTUCZNYCH I ŚRODKÓW

 

OCHRONY ROŚLIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załacznik2

 

FUNKCJA EKONOMICZNA

 

 

FUNKCJA SPOŁECZNA

 

 

FUNKCJA PRZESTRZENNA

Dostarcza  żywności dla ludzi  pasz dla zwierząt, surowców dla przemysłu , uczestniczy w handlu wewnętrznym i zagranicznym.

Tworzenie miejsc pracy, a poprzez to źródeł utrzymania części ludności

Kształtowanie  krajobrazu przez zmianę krajobrazu naturalnego na kulturowy(pola, pastwiska, sady,  ogrody)

 

Załącznik 3

 

Indywidualnym gospodarstwom rolnym na Podlasiu niełatwo jest przystosować się do nowej rzeczywistości ekonomicznej .Gospodarstwa północno- wschodniej Polski mają w zasadzie tylko jeden atut – one już są duże i zajmują około 10 ha.

Gdyby jeszcze warunki przyrodnicze były odrobinę lepsze?

Uprawę roli utrudniają nie tylko krótki okres wegetacyjny  i  niewielka na ogół żyzność gleb. W wielu miejscach spadki terenu są tak duże , że praktycznie uniemożliwiają mechanizację . Lodowiec pozostawił niezliczoną ilość kamieni, niekiedy imponujących rozmiarów głazów narzutowych. Łamią się o nie pługi, ostrza kosiarek.

W świadomości społecznej Polaków utrwalił się obraz zacofanego rolnictwa północno-wschodniej części naszego kraju: szerokie miedze, gospodarstwa poszatkowane na dziesiątki kawałków, koń ciągnący pług, brak nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Plony są niskie i zbiory wystarczają niemal wyłącznie na pokrycie własnych potrzeb żywieniowych.

Jeszcze przed kilkunastu laty taki obraz był w dużej mierze prawdziwy. Także i dziś chłopi nie zapomnieli , jak posługiwać się kosą , gdy trzeba skosić trawę na miedzy, w przydrożnym rowie lub gdy po nadmiernych deszczach „wylegnie” zboże i kombajny nie są w  stanie go zżąć.

Ale różnice w poziomie uprawy między Polską NE a resztą kraju stopniowo się zacierały i dzisiaj nie są już istotne.Na przykład zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych wynosi około 72 kg – czyli zbliżone do średniej krajowej (71 kg).Pamiętajmy jednak  przy tym, że w zużyciu dużych ilości nawozów sztucznych przestaliśmy już widzieć wyłącznie symbol postępu. Coraz powszechniejsza jest świadomość , że nadmierne używanie nawozów sztucznych, a zwłaszcza środków ochrony roślin prowadzi do zatrucia gleb i wód, a również do obniżenia jakości produktów rolnych.

 

 

Załacznik4 Karta oceny grup za poszczególne zadania

 

GRUPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5

 

 

 

 

 

 

SUMA