KATECHEZA – KLASA V

 

 

TEMAT: Bóg przebywa ze swoim ludem.

 

 

Cel ogólny:

Uświadomienie obecności Boga.

 

 

Osiągnięcia ucznia:

Ø  wymienia znaki obecności Boga w narodzie wybranym Starego Przymierza,

Ø  wymienia sposoby obecności Boga w Kościele,

Ø  odróżnia znaki obecności Boga od znaków przypominających o obecności Boga,

Ø  wyraża modlitewną wdzięczność Bogu za Jego obecność.

 

 

 

PRZEBIEG

KATECHEZY

CZYNNOŚCI

NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI

UCZNIA

METODY

POMOCE

DYDAKTYCZNE

CZĘŚĆ WSTĘPNA

 – modlitwa, powtórzenie wiadomości, nawiązanie        do tematu.

Rozpoczyna modlitwę nawiązującą do okresu liturgicznego – śpiew  „Jak Zacheusz"

Wycisza się przed katechezą, modli się śpiewem.

Wspólny śpiew klasy.

Gitara.

Nawiązuje do nowego tematu – przypomina film „W pustyni               i w puszczy”, czyta fragment książki, stawia problem dotyczący obecności Boga wśród ludzi.

Słucha fragmentu książki, odpowiada na pytania.

Słuchanie tekstu, pogadanka.

Książka               „W pustyni           i w puszczy”.

Poleca dokończyć zdanie: „Aby spotkać się z Bogiem powinniśmy...”

Uzupełnia zdanie, czyta je głośno.

Niedokończone zdania.

Kartki                   ze zdaniem.

CZĘŚĆ GŁÓWNA

 – rozwinięcie tematu, utrwalenie, modlitewna odpowiedź.

Przypomina na podstawie mapy historię narodu wybranego, podaje znaki obecności Boga w narodzie wybranym, pomaga uzupełnić tabelę.

Odpowiada na pytania, uzupełnia tabelę.

Pogadanka            z elementami wykładu, praca      z mapą i tabelą.

Mapa, tabela na tablicy, karty odpowiedzi.

Dzieli klasę na grupy

i tłumaczy zadanie

do wykonania, rozdaje materiały, nadzoruje pracę w grupach.

Przyłącza się odpowiedniej grupy, włącza się w pracę grupy

Praca w grupach,  z Dokumentami Soborowymi (KL7).

Fragment tekstu Konstytucji      o liturgii.

Podsumowuje pracę, rozpoczyna przeniesienie pracy w grupach         do tabeli na tablicy, wyjaśnia różnicę między znakami  obecności Boga        a znakami przypominającymi                  o obecności Boga.

Odpowiada na pytania, umieszcza odpowiedzi                w prawidłowych rubrykach tabeli.

Pogadanka, tworzenie tabeli.

Tablica, tabela

i karty odpowiedzi.

Poleca w grupach ułożyć jedną modlitwę dziękczynną za obecność Boga w ludzie.

Angażuje się                      w pracę grupy.

Praca w grupach, układanie modlitwy.

Kartki.

Rozpoczyna modlitwę.

Czyta modlitwę, włącza się                  w powtarzane dziękczynienie.

Wspólna modlitwa.

Teksty modlitw.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

– zapis do zeszytu, praca domowa, modlitwa.

Poleca zapisanie tematu oraz wklejenie gotowych tabeli                 do zeszytu.

Zapisuje temat

w zeszycie,

wkleja tabelę,

Zapis do zeszytu, wklejenie gotowego materiału.

Zeszyt,

materiały

do zeszytu.

Zadaje i tłumaczy pracę domową: Przeczytaj słowa Chrystusa             z Mt 25,40 i napisz w jaki jeszcze sposób, o którym nie mówiliśmy       na dzisiejszej katechezie, możemy spotkać się z Chrystusem.

Zapisuje pracę domową, słucha wyjaśnienia.

Zapis do zeszytu, elementy wykładu.

Zeszyt, zapis na tablicy.

Rozpoczyna modlitwę końcową – „Chwała Ojcu”

Włącza się

w modlitwę.

Wspólna modlitwa.

 

 

Aby spotkać się z Bogiem, powinniśmy

 

…………………………………………

 

…………………………………………

 

„(...) Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele (...) Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż >Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiarowuje się przez posługę kapłanów<, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: >Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam i ja jestem pośród nich.<”

Konstytucja o liturgii świętej, SOBÓR WATYKAŃSKI II

 

 

 

 

 

 

BÓG PRZEBYWA

 

 

w swoim ludzie

Starego Przymierza

w swoim ludzie

Nowego Przymierza

 

znak obecności

rysunek

sposób obecności

rysunek

Arka Przymierza

 

 

 

 

w osobie kapłana

 

 

 

 

 

w modlącym się ludzie

 

 

 

 

Przybytek Pański

 

 

 

 

w Słowie Bożym

 

 

 

 

 

w sakramentach

 

 

 

 

świątynia jerozolimska

 

 

 

 

pod postaciami chleba i wina