SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ  DLA KLAS  IV - VI

                                      POŚWIĘCONEJ PROPAGOWANIU WIEDZY O TEATRZE               

                                                            r. szk. 2006/2007

 

Temat: Magia teatru.

 

 

Czas trwania zajęć – 2 godziny lekcyjne.

 

Cele ogólne:

         Uczeń:

 

Cele szczegółowe:

          Uczeń:

 

 

Formy pracy:

- indywidualna,

- grupowa,

- zbiorowa.

 

Metody pracy:

- pogadanka,

- metoda słoneczka,

- praca pod kierunkiem.

 

Środki dydaktyczne:

- rozsypanka złożona z pojęć i wyjaśnień,

- kartka z krótkim omówieniem spektaklu i ćwiczeniami,

- kartka ze słoneczkiem (ewentualnie).

 

 

 

 

 

                                                SCENARIUSZ  OPRACOWAŁA  ALICJA  E.  BORCHERT

 

 

TOK  LEKCJI

 

I GODZINA LEKCYJNA

 

I WPROWADZENIE

 

Wprowadzenie w problematykę lekcji. (pogadanka)

- Kto był ostatnio w teatrze? Na jakiej sztuce?

- Dlaczego ludzie tak rzadko chodzą do teatru?

- Czym się różni teatr od kina? (np. co się ogląda, jak należy się ubrać, czy można jeść, czym się różni gra aktorów teatralnych od aktorów filmowych)

- Jakie teatry są w Białymstoku? (Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Teatr Lalek)

- Skąd można czerpać informacje na temat repertuaru (tego, jakie sztuki są wystawiane) teatru?

    (z gazet, z informatorów konkretnych teatrów, ze stron internetowych:

     www.btl.bialystok.plwww.teatrdramatyczny.bialystok.pl)

 

II OPRACOWANIE NOWEGO MATERIAŁU

 

1. Podanie tematu lekcji: Magia teatru.

 

2. Ustalenie cech aktora. (metoda słoneczka)

 

Nauczyciel rysuje na tablicy słoneczko – na tarczy zapisuje słowo AKTOR, zaś przy promykach uczniowie dopisują poszczególne cechy aktora, np.:

 

3. Utrwalenie podstawowych terminów związanych z teatrem.     (praca pod kierunkiem nauczyciela)

 

Każda grupa (4-5 osobowa) otrzymuje koperty z karteczkami (ZAŁĄCZNIK NR 1), na których zapisane są pojęcia związane z teatrem oraz ich wyjaśnienia. Zadaniem grup jest poprawne połączenie pojęć z ich wyjaśnieniem.

Nauczyciel odczytuje rozwiązania.

Liderzy grup stawiają po jednym punkcie przy poprawnie połączonych pojęciach z wyjaśnieniami, po czym podliczają punkty z tego zadania i doliczają punkty za szybkość wykonania zadania (grupa, która pierwsza poprawnie wykona zadanie otrzymuje 3 dodatkowe punkty, grupa, która jako druga wykona zadanie uzyskuje 2 dodatkowe punkty, zaś grupa, która jako trzecia wykona zadanie uzyskuje 1 punkt).

 

4. Uczniowie czytają krótkie omówienie spektaklu, z którego mają wypisać podstawowe informacje     o opisanym przedstawieniu.                                                       (praca pod kierunkiem nauczyciela)

 

    ZAŁĄCZNIK NR 2

    Uczeń, który najszybciej wykonał zadanie, odczytuje odpowiedzi, a pozostali uczniowie sprawdzają poprawność wykonania zadania.

 

 

5. Uczniowie układają teatralny savoir-vivre, czyli zasady właściwego zachowywania się w teatrze.

                                                                                                             (praca pod kierunkiem nauczyciela)

Nauczyciel zapisuje na tablicy propozycje uczniów, np.: nie wolno pić i jeść, nie należy rozmawiać, nie wolno przeszkadzać innym, należy się ładnie ubrać.

 

II GODZINA LEKCYJNA

 

6. Przygotowanie afiszów teatralnych do wybranej przez grupę baśni.      

 

Elementy składowe afisza:

- tytuł i autor baśni,

- data, godzina i miejsce wystawienia przedstawienia,

- imię i nazwisko reżysera sztuki,

- imię i nazwisko aktora, który jest odtwórcą roli głównej,

- ilustracja do baśni, zajmująca zazwyczaj cały afisz.

 

III  PODSUMOWANIE

 

Nauczyciel przypomina, że teatr jest miejscem uroczystym , a wizyta w nim powinna być dla widzów czymś ważnym. Przypomina, jak powinien być ubrany i jak powinien się zachowywać widz w teatrze.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  (materiał należy porozcinać)

 

 

INSPICJENT

czuwa nad techniczną stroną przedstawienia (zmianą dekoracji, kurtyną, kolejnością wychodzenia aktorów )

 

KURTYNA

ruchoma zasłona oddzielająca scenę od widowni

 

 

KOMPOZYTOR

twórca muzyki w teatrze

 

 

SCENOGRAF

osoba odpowiedzialna za opracowanie plastyczne przedstawienia (dekoracje, wnętrza)

 

DRAMATURG

pisze sztuki teatralne

 

 

SUFLER

podpowiada aktorowi tekst podczas przedstawienia

 

 

AKT

część sztuki teatralnej wyodrębniona konstrukcyjnie i kompozycyjnie

 

 

SCENARZYSTA

osoba przygotowująca tekst przedstawienia rozpisany na dialogi

 

 

REKWIZYT

przedmiot używany na scenie podczas przedstawienia

 

 

KULISY

niewidoczna dla widzów część sceny

 

 

SCENA

miejsce, gdzie grają aktorzy; zwykle oddzielone od widowni kurtyną

 

 

ANTRAKT

przerwa między aktami

 

 

DIALOG

rozmowa aktorów na scenie

 

 

REŻYSER

tworzy całość przedstawienia, kieruje jego wystawieniem

 

 

CHARAKTERYZATOR

zmienia wygląd aktorów

 

 

AKTOR

osoba grająca jakąś rolę, wcielająca się w różne postacie literackie

 

 

KOSTIUM

strój aktora

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Uważnie przeczytaj poniższe omówienie spektaklu:

________________________________________________________________________________________________