KONKURS  CICHEGO  CZYTANIA  ZE  ZROZUMIENIEM

DLA  UCZNIÓW  KLAS  I  -  III  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

 

 

 

MIEJSCE:    BIBLIOTEKA  SZKOLNA

 

ORGANIZATORZY:    nauczycielka kształcenia zintegrowanego Bernadeta  Sagun 

                                          nauczyciel bibliotekarz  Anna  Kieczka

 

CELE  OGÓLNE:

 

1.     Doskonalenie  umiejętności  cichego  czytania  ze  zrozumieniem

2.     Kształtowanie  umiejętności  koncentracji

 

CELE  OPERACYJNE

Uczeń:

 

-         rozumie  informacje  podane  w  tekście

-         rozumie  związki  frazeologiczne  zawarte  w  tekście

-         rozumie  myśl  przewodnią  tekstu

-         rozumie  synonimy  i  antonimy

-         wyjaśnia  przyczyny  i  skutki  sytuacji,  zjawisk  opisanych  w  tekście

-         podaje  przypuszczalne  motywy  działania  lub  zachowania

-         ocenia  czytany  tekst,  wykrywa  błędy  i  niekonsekwencje

 

 

PRZEBIEG  KONKURSU

 

I  etap

 

     Eliminacje  klasowe  mające  na  celu  ustalenie  trzyosobowych  reprezentacji do  etapu  szkolnego.

 

II  etap

 

Przebieg konkursu cichego czytania ze zrozumieniem

na etapie szkolnym

 

 

Przygotowanie biblioteki  szkolnej na konkurs:

 

·       wykonanie okolicznościowej dekoracji ( napis: I SZKOLNY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM  i hasło: CZYTANIE POMAGA ZROZUMIEĆ SIEBIE I ŚWIAT),

·       przygotowanie uczestnikom pojedynczych, ponumerowanych stolików,

·       wywieszenie informacji, przy których stolikach siedzą poszczególni uczestnicy (dziecko odszukuje na liście swoje nazwisko i numer stolika i zajmuje swoje miejsce)

·       przygotowanie miejsca pracy jury,

 

 

Przebieg konkursu:

 

·       powitanie uczestników, jury,

·       przedstawienie jury,

·       podanie celu przeprowadzenia konkursu (wyłonienie najlepiej czytających uczniów z klas I, II, III oraz najlepiej czytającej klasy)

·       omówienie zasad obowiązujących przy wypełnianiu konkursowego testu:

1.    zaprezentowanie testu,

2.    omówienie z czego się składa (karta pracy i osobno tekst do samodzielnego, cichego czytania),

3.    wyjaśnienie sposobu wypełnienia (długopisem, tylko jedna odpowiedź poprawna, odpowiadamy kolejno na pytania, w razie trudności przechodzimy do następnego i wracamy do niego na koniec pracy, w razie pomyłkowego oznaczenia odpowiedzi należy zawołać nauczyciela, by ten pomyłkę odpowiednio zaznaczył),

4.    prośba o nie porozumiewanie się,

5.    wyjaśnienie, że skończony test należy oddać nauczycielowi, który odnotuje na nim kolejność wpłynięcia pracy, gdyż

    w przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych za test,

    zwycięży osoba, która wcześniej odda pracę,

·       ustalenie limitu czasu pracy ( ok.40 minut, do dzwonka

    na przerwę),

·       zapowiedź ogłoszenia wyników konkursu kolejnego dnia,

·       rozdanie kart pracy i tekstów,

·       poinformowanie o konieczności starannego podpisania pracy imieniem i nazwiskiem oraz podanie klasy i daty (skrótowy zapis daty jest na dekoracji),

·       samodzielna praca uczestników pod czujnym okiem komisji,

·       po napisaniu i oddaniu pracy uczestnicy spokojnie wracają

    do swoich klas (informacja o tym jest na końcu testu),

·       z chwilą oddania ostatniej pracy, bądź upływu czasu, część konkursowa jest zamknięta, a do pracy przystępuje komisja sprawdzająca prace,

·       sporządzenie przez komisję listy laureatów,

 

 

Ogłoszenie wyników kolejnego dnia:

 

·       komputerowe wypisanie dyplomów,

·       wyszukanie sponsora, który ufunduje nagrody,

·       zorganizowanie apelu klas I-III na korytarzu szkolnym,

·       ogłoszenie laureatów konkursu,

 

 

Instrukcja do testu cichego czytania ze zrozumieniem

 

     Proponowany test jest testem różnicującym, zawierającym zadania z poziomów wyższych, do wykorzystania w konkursie cichego czytania ze zrozumieniem.

     Zawiera 26 zadań dotyczących następujących treści kształcenia: rozumienie tekstu – czytanie twórcze i krytyczne.

W pierwszej części testu są zadania zamknięte, w drugiej – otwarte.

     Do przeprowadzenia testu każdy uczeń powinien przygotować długopis.

     Polecenia w teście dziecko czyta samodzielnie.

     Proponowany test jest testem szybkości – przewidziany czas pracy to 40 minut.

 

 

Sowy

 

      Sowy  żyją  inaczej  niż  reszta  skrzydlatych  mieszkańców  Ziemi. Dlatego  też

od  dawna  ciekawiły,  ale  i  niepokoiły  ludzi.  Duży  kulisty  łebek,  wielkie,  okrągłe  oczy  i  dziób  pośrodku  niby  wielki  zakrzywiony  nochal – przypominają

ludzką  twarz..  Być  może  dlatego  sowa  jest  symbolem  mądrości.

      Dawniej  opinie  o  sowach  nie  były  miłe.  Ponieważ  sowy  prowadzą  nocne,  tajemnicze  życie,  ludzie  przypuszczali,  że  ptaki  te  związały  się  ze  złymi  mocami.  Były  to  oczywiście  zwykłe  bajki  szkodzące  tym  łagodnym  ptakom,  które  niszczą  wiele  szkodników.

      Ciekawą  sową  jest  puchacz.  Puchacz  to  prawdziwy  sowi  olbrzym.  Najmniejszą  ze  znanych  sów  jest  sóweczka.  Sóweczka  jest  nieco  większa 

od  wróbla.  Maleńkie  sóweczki    rzadkimi  gośćmi  w  naszym  kraju.

      Sowy  żywią  się  głównie  małymi  gryzoniami,  takimi  jak  myszy  i  norniki,

ale  nie  gardzą  również  małymi  ptakami.  Sowy  to  ptaki  ciekawe  i  pożyteczne,

ale  niestety  jest  ich  u  nas  niewiele.

      Skąd  ja  to  wszystko  wiem?  Dopuściły  mnie  te  interesujące  ptaki  do  swoich  tajemnic.  Zaufały  człowiekowi.

 

                                                   ( wg  A.  Siwkiewicz,  „Płomyczek”  1983 , nr 5 )

 

 

 

Czytam cicho ze zrozumieniem

konkurs klas I-III

 

imię i nazwisko  ..........................................................................    klasa  .............

 

data  ................................

 

 

Część I

 

     Przeczytaj uważnie opowiadanie „Sowy” (zamieszczone na osobnej kartce) i rozwiąż zamieszczone poniżej zadania. Tylko jedna odpowiedź

w każdym zadaniu jest poprawna. Wybierz ją i podkreśl. Możesz czytać opowiadanie tyle razy, ile zechcesz. Powodzenia!

 

 

 

1. Skrzydlaci mieszkańcy Ziemi to

A. Gryzonie

B. Myszy

C. Norniki

D. Ptaki

 

2. Łebek sowy jest kulisty, to znaczy, że

A. Jest zakrzywiony

B. Jest podobny do kuli

C. Jest bardzo duży

D. Jest podobny do trójkąta

 

3. Do wyrazu ciekawy dobierz wyraz o znaczeniu przeciwnym

A. Nieciekawy

B. Niemiły

C. Mały

D. Nocny

 

4. Dawniej opowiadano o sowach zwykłe bajki, czyli historie

A. Zmyślone i niemiłe

B. Wesołe i długie

C. Smutne i tajemnicze

D. Krótkie i żartobliwe

 

5. Sowy nie gardzą małymi ptakami, to znaczy, że

A. Razem zdobywają pożywienie

B. Żywią się takimi ptakami

C. Razem niszczą szkodniki

D. Pomagają małym ptakom

 

6. Wyraz drobne można zastąpić wyrazami

A. Małe, niewielkie

B. Duże, wielkie

C. Zwykłe, znane

D. Miłe, ciekawe

 

7. Autor pisząc, że puchacz to sowi olbrzym, miał na myśli, że

A. Jest to największy ptak

B. Jest to największa sowa

C. Jest tej wielkości co wróbel

D. Jest to najmniejsza sowa

 

8. Dziób sowy przypomina

A. Kulisty łebek

B. Okrągły talerz

C. Cienki pazur

D. Zakrzywiony nochal

 

9. Z tekstu wynika, że puchacz różni się od sóweczki

A. Upierzeniem

B. Wielkością

C. Kolorem

D. Sposobem odżywiania

 

10. Głównym pokarmem sów są

A. Małe żabki i ślimaki

B. Różne rośliny i gryzonie

C. Niektóre robaki i myszy

D. Myszy i norniki

11. Sowy tępią szkodniki

A. Rano

B. W południe

C. Po południu

D. Nocą

 

12. Autor powiedział nam o

A. Puchaczu i gołębiach

B. Sóweczce i gryzoniach

C. Wesołych wróblach

D. Ciekawym życiu sów

 

13. Autor opowiadania chce nas

A. Rozbawić tym opowiadaniem

B. Zniechęcić do sów

C. Przestraszyć tymi ptakami

D. Nauczyć nas czegoś

 

14. Z opowiadania dowiedzieliśmy się, że

A. Sowy napadają na ludzi

B. Sowy są mądre, ale nie można im ufać

C. Sowy przynoszą wiele radości dzieciom

D. Sowy to ptaki ciekawe i potrzebne

 

15. Autor- opowiadając o sowach – chce nas

A. Ostrzec przed tymi nocnymi ptakami

B. Zachęcić do hodowli tych ptaków

C. Zachęcić do poznania innych ptaków

D. Wzruszyć smutnym życiem sóweczki

 

16. Autor dużo wie o sowach, ponieważ

A. Interesują go tylko puchacze

B. Mieszka w lesie

C. Dokarmia sowy

D. Poznał życie sów

 

17. Z opowiadania można wyciągnąć wniosek, że autor

A. Niepokoi się losem sów

B. Boi się puchacza

C. Zachęca do tępienia sów

D. Jest przyjacielem sów

 

18. Z opowiadania wynika, że sowy należy

A. Opisać

B. Chronić

C. Dokarmiać

D. Tępić

 

19. Sowy to ptaki pożyteczne, ponieważ

A. Są symbolami mądrości

B. Są interesujące i łagodne

C. Zaufały człowiekowi

D. Tępią szkodniki

 

20. Z ostatniego fragmentu wynika, że

A. Sowy pilnie strzegą swoich tajemnic

B. Sowy wymagają troskliwej opieki

C. Dokarmiając ptaki poznajemy ich tajemnice

D. Puchacza i sóweczkę można oswoić

 

Część II

 

     Przeczytaj poniższy tekst i skreśl wyrazy, które nie pasują.

 

Wzór: Latem zamarza woda w rzekach.

 

 

     Sowy to ssaki mieszkające w lasach. W dzień polują, a w nocy

są aktywne. Najczęściej chwytają małe gryzonie, a ich przysmakiem są gęsi. Sowy tępią szkodniki, dlatego też nie są pożyteczne.

W Polsce najmniejszą sową jest puchacz. Jej większym kuzynem jest sóweczka.

 
Jeśli skończyłaś/łeś, sprawdź wszystko raz jeszcze, oddaj kartę pracy nauczycielowi i  wyjdź cicho do swojej sali. Dziękujemy!

 

Test opracowano na podstawie materiałów Ełckiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

 

 

Kryteria oceny

 

Część I:

 

odpowiedź poprawna -  1 pkt.

brak odpowiedzi, zła odpowiedź - 0 pkt.

wynik maksymalny – 20 pkt.

 

Część II:

 

za każdą wskazaną niekonsekwencję – 1 pkt.

pominięta niekonsekwencja – 0 pkt.

źle wskazana niekonsekwencja – minus 1 pkt.

wynik maksymalny – 6 pkt.

 

Łączny (I, II część) maksymalny wynik – 26 pkt.

 

 

Klucz odpowiedzi

Część I: 

 

 

1.   D  

2.   B

3.   A

4.   A

5.   B

6.   A

7.   B

8.   D

9.   B

10. D

    11. D

    12. D

    13. D

    14. D

    15. C

    16. D

    17. D

    18. B

    19. D

    20. A

 

 

Część II:

 

Sowy to ssaki mieszkające w lasach. W dzień polują, a w nocy

są aktywne. Najczęściej chwytają małe gryzonie, a ich przysmakiem są gęsi. Sowy tępią szkodniki, dlatego też nie są pożyteczne.

W Polsce najmniejszą sową jest puchacz. Jego większym kuzynem jest sóweczka.

 

 

Pomysł, opracowanie materiałów i przeprowadzenie konkursu:

nauczycielka kształcenia zintegrowanego Bernadeta Sagun

nauczyciel bibliotekarz Anna Kieczka

z Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym