OGŁOSZENIA
Warsztaty podsumowujące
Wpisany przez Administrator   

Juchnowiec Górny, dn.17.05.2017

 

 

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza Zarząd Rady Rodziców na warsztaty podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2016/17.

Zagadnienie to będzie omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 23 maja 2017 o godzinie 15.00. Miejscem spotkania jest stołówka szkolna.

Serdecznie zapraszam.

 
Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Od wtorku 05.09 do czwartku 07.09 w sekretariacie szkoły
( w godzinach pracy sekretariatu)
przyjmowane będą wpłaty na obiady wrześniowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Koszt pełnych obiadów – 52,50 zł , zupy - 15,00 zł.

Wpłat na konto szkoły można dokonywać do dnia 07 września - pieniądze muszą się znaleźć na  koncie szkoły
w dniu 07 września.
Osoby, które dokonają wpłat na konto, przy odbiorze kartki obiadowej w sekretariacie muszą mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie zapłaty.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnim tygodniu września będą przyjmowane wpłaty na obiady październikowe.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Wpisany przez Administrator   

<<<< Rozpoczęcie roku szkolnego - ogłoszenie (format PDF) >>>>

 
Zapytanie ofertowe
Wpisany przez Administrator   

Juchnowiec Górny, dn. 30.06.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zamawiający: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie kapinosu na 18 oknach (szerokość oknaok.2,5m) ostatniej (II piętro) kondygnacji budynku głównego szkoły od strony zachodniej.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Punkt 1.

 

Wykonanie kapinosu na zewnątrz krawędzi glefu nadokiennego poprzez zamontowanie profila z kapinosem LT z siatką stosowaną w systemach dociepleniowych na wystających elementach elewacji (np. balkony, gzymsy, górne ościeże okna).

 

Punkt 2.

 

Wykonanie prawidłowego montażu parapetów okiennych polegającego na demontażu istniejących parapetów okiennych oraz montażu nowych parapetów zgodnie ze sztuką budowlaną, gdzie rant parapetu powinien wchodzić w szczelinę w dolnej krawędzi ramy okiennej.

 

Punkt 3.

 

Odtworzenie na powierzchniach elewacji uszkodzonych podczas prac naprawczych struktury elewacji i odmalowanie pasa ściany pomiędzy oknami na całej długości budynku.

 

 

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 25.08.2017r. (ostateczny, nieprzekraczalny  termin ze względów organizacyjnych)

 

WARUNKI GWARANCJI:  gwarancja na wykonane prace remontowe 24 miesiące od momentu odbioru prac.

 

INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiarów.
 2. Wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną.
 3. Posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osoby przewidziane do udziału w realizacji remontu muszą być odpowiednio przeszkolone i muszą posiadać  stosowne badania oraz ubezpieczenia).
 4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 5. Do oferty musi być dołączony kosztorys prac.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa.

 

Osoby do kontaktu: Joanna Urbanowicz, Agnieszka Opryszczko                       – tel. 85 7196 678

 

Oferty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Remont w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 2017”. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegać  podwyższeniu.

 

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 17 lipca 2017 do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły. Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze wykonawcy do 19 lipca 2017r..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. ……………………

Miejscowość,  data

FORMULARZ OFERTOWY

 1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: …………………………………………………………………………...

Adres:………………………………………………………………………….….

NIP: …………………………………………………..…………………………..

REGON: …………………………………………………………………………

KRS: ……………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego:

…………..…………………………………………..............................................

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. ……………………………......

……………………………………………………………………………………

za:

cena netto: ……………………………………. zł.

podatek VAT: ………………………………… zł.

cenę brutto: …………………………………… zł.

słownie brutto: …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………... zł.

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia
  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

………………………. dnia …………………..

 

………………………………..........................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 
Przetarg nieograniczony
Wpisany przez Administrator   


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018:

Wyniki:

 


Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert:

  
Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Od środy 24 maja do poniedziałku 29 maja w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) przyjmowane będą wpłaty na obiady czerwcowe.

Koszt pełnych obiadów – 49,00 zł, zupy – 14,00 zł.

Wpłat na konto szkoły można dokonywać do dnia 28 maja – pieniądze muszą się znaleźć na koncie szkoły w dniu 28 maja.

Osoby, które dokonają wpłat na konto, przy odbiorze kartki obiadowej w sekretariacie muszą mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie zapłaty.

 
Dzień Otwarty!
Wpisany przez Dyrekcja   

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 23 maja 2017 (wtorek) jest dniem otwartym w Zespole Szkół
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Program:

-  16.45 – prelekcja Komendy Policji w Białymstoku na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni;

- 17.15-19.30 – spotkania indywidualne z nauczycielami klas IV-VI oraz gimnazjum. Od wychowawcy otrzymają Państwo wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów oraz informacje o prognozowanych ocenach końcoworocznych.

 

DYREKCJA SZKOŁY

 
Zebranie z rodzicami
Wpisany przez Administrator   

 

 
Ogłoszenie
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że w dniu 02.05.2017 r. (wtorek) sekretariat szkoły nie będzie czynny.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

mgr Barbara Klimaszewska

 
Informacja o organizacji szkoły w pierwszym tygodniu maja 2017
Wpisany przez Dyrekcja   

1 maja- Święto Pracy  - dzień ustawowo wolny od zajęć

2 maja –dzień wolny -  Rozp. MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

3 maja – Święto Konstytucji - dzień ustawowo wolny od zajęć

4 maja –dzień wolny (będzie odpracowywany 11 czerwca poprzez organizację Festynu Rodzinnego)

Rodzice, którzy potrzebują, aby szkoła zapewniła opiekę ich dzieciom w dniach 2 i 4 maja proszeni są o dostarczenie zgłoszenia do świetlicy do dnia 28 kwietnia 2017 do godziny 10.00. w tych dniach dowożenia i obiadów nie ma.

 
Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Od wtorku 25.04 do piątku 28.04 w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) przyjmowane będą wpłaty na obiady majowe.

Koszt pełnych obiadów – 66,50 zł , zupy - 19,00 zł.

W dniu 28 kwietnia wpłaty w sekretariacie szkoły będą przyjmowane do godziny 12 00 .

Wpłat na konto szkoły można dokonywać do dnia 28 kwietnia - pieniądze muszą się znaleźć na koncie szkoły w dniu 28 kwietnia. Osoby, które dokonają wpłat na konto, przy odbiorze kartki obiadowej w sekretariacie muszą mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie zapłaty.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5