OGŁOSZENIA
Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Od wtorku 19.12 do czwartku 21.12
w sekretariacie szkoły przyjmowane będą wpłaty na obiady styczniowe. Koszt pełnych obiadów – 49,00 zł , zupy - 14,00 zł.

Ze względu na koniec  roku budżetowego bardzo prosimy , aby dokonując wpłaty przez Internet  dokonać przelewu dopiero
w dniu  1 stycznia 2018r.   2 stycznia dziecko musi dostarczyć do szkoły dowód zapłaty i odebrać kartkę żywieniową.

 
Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Od środy 25.10 do piątku 27.10 w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) przyjmowane będą wpłaty na obiady listopadowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Koszt pełnych obiadów – 66,50 zł, zupy – 19,00 zł

Wpłat na konto szkoły można dokonywać do dnia 28 października – pieniądze muszą się znaleźć na koncie w dniu 28 października.

Osoby, które dokonają wpłat na konto, przy odbiorze kartki obiadowej w sekretariacie muszą mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie zapłaty.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji kierownika projektu
Wpisany przez Administrator   


Zespół Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 16-061 Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5
zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji kierownika projektu pn. "Przedszkola marzeń".

<<<< Zapytanie ofertowe (format PDF) >>>>

 
Indywidualne konsultacje
Wpisany przez Administrator   

SZANOWNI PAŃSTWO,  DRODZY RODZICE

uczniów klas IV-VIIsp oraz II-IIIgim

Zapraszamy Państwa na indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcami w dniu 24 października 2017.

Spotkanie jest organizowane na prośbę Rodziców (badanie ankietowe w ubiegłym roku szkolnym). Zachęcamy do skorzystania z możliwości zasięgnięcia informacji o bieżącym funkcjonowaniu dziecka w szkole.

Nauczyciele będą dyżurować w godzinach od 17.30 do 19.00 w wyznaczonych salach (informacja o miejscu dyżuru będzie wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły).

Dyrektor Zespołu Szkół

Barbara Klimaszewska

 
Dni wolne 2017 2018
Wpisany przez Administrator   

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
w r. szk. 2017/2018

 

Zgodnie z § 5.1.1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, dyrektor Zespołu Szkół ustala w r. szk. 2017/2018 następujące terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

2.11.2017 r.                – Dzień Zaduszny – bez dowożenia

18.04 –20.04.2018 r.  – egzamin gimnazjalny – dni wolne dla wszystkich uczniów, uczniowie kl. III gimnazjum – z  dowożeniem

30.04.2018 r.              – poniedziałek przed 1 maja

2,4.05.2018 r.             – bez dowożenia

1.06.2018 r.                – piątek po Bożym Ciele

 

W dni wolne szkoła zapewnia opiekę świetlicową. Deklaracje pobytu dziecka w świetlicy należy przekazać wychowawcom świetlicy na 2 dni przed dniem wolnym.

 

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym w r. szk. 2017/2018wynikające z kalendarza

 

1.11.2017 r.                – Uroczystość Wszystkich Świętych

3.11.2017 r.                – odpracowany we wrześniu (30.09.2017 – sobota) w dniu Biegu Rodzinnego

23.12.2017 r.              – 1.01.2018 r. – przerwa świąteczna – Boże Narodzenie

22.01 – 4.02.2018 r.   – ferie zimowe

29.03 – 3.04.2018 r.   – przerwa świąteczna – Wielkanoc

 

1.05.2018 r.                – 1 Maja

3.05.2018 r.                – Konstytucja 3 Maja

31.05.2018 r.              – Uroczystość Bożego Ciała

 
Ogłoszenie
Wpisany przez Dyrektor Barbara Klimaszewska   

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców na spotkanie dotyczące e-dziennika i Szkolnego Systemu Oceniania.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek  25 września 2017 o godzinie 17.00 w sali nr 1.

Jednocześnie informuję, że w celu otrzymania zagubionego kodu dostępu do e-dziennika należy zgłosić się do wychowawcy. Wychowawca pozyska kod od szkolnego administratora e-dziennika. Kod może odebrać, za potwierdzeniem, jedynie Rodzic ucznia.

Dyrektor Barbara Klimaszewska

 

 
Warsztaty podsumowujące
Wpisany przez Administrator   

Juchnowiec Górny, dn.17.05.2017

 

 

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza Zarząd Rady Rodziców na warsztaty podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2016/17.

Zagadnienie to będzie omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 23 maja 2017 o godzinie 15.00. Miejscem spotkania jest stołówka szkolna.

Serdecznie zapraszam.

 
Opłaty za obiady
Wpisany przez Administrator   

Od wtorku 05.09 do czwartku 07.09 w sekretariacie szkoły
( w godzinach pracy sekretariatu)
przyjmowane będą wpłaty na obiady wrześniowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Koszt pełnych obiadów – 52,50 zł , zupy - 15,00 zł.

Wpłat na konto szkoły można dokonywać do dnia 07 września - pieniądze muszą się znaleźć na  koncie szkoły
w dniu 07 września.
Osoby, które dokonają wpłat na konto, przy odbiorze kartki obiadowej w sekretariacie muszą mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie zapłaty.

Jednocześnie informujemy, że w ostatnim tygodniu września będą przyjmowane wpłaty na obiady październikowe.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Wpisany przez Administrator   

<<<< Rozpoczęcie roku szkolnego - ogłoszenie (format PDF) >>>>

 
Zapytanie ofertowe
Wpisany przez Administrator   

Juchnowiec Górny, dn. 30.06.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zamawiający: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie kapinosu na 18 oknach (szerokość oknaok.2,5m) ostatniej (II piętro) kondygnacji budynku głównego szkoły od strony zachodniej.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Punkt 1.

 

Wykonanie kapinosu na zewnątrz krawędzi glefu nadokiennego poprzez zamontowanie profila z kapinosem LT z siatką stosowaną w systemach dociepleniowych na wystających elementach elewacji (np. balkony, gzymsy, górne ościeże okna).

 

Punkt 2.

 

Wykonanie prawidłowego montażu parapetów okiennych polegającego na demontażu istniejących parapetów okiennych oraz montażu nowych parapetów zgodnie ze sztuką budowlaną, gdzie rant parapetu powinien wchodzić w szczelinę w dolnej krawędzi ramy okiennej.

 

Punkt 3.

 

Odtworzenie na powierzchniach elewacji uszkodzonych podczas prac naprawczych struktury elewacji i odmalowanie pasa ściany pomiędzy oknami na całej długości budynku.

 

 

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 25.08.2017r. (ostateczny, nieprzekraczalny  termin ze względów organizacyjnych)

 

WARUNKI GWARANCJI:  gwarancja na wykonane prace remontowe 24 miesiące od momentu odbioru prac.

 

INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiarów.
 2. Wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną.
 3. Posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osoby przewidziane do udziału w realizacji remontu muszą być odpowiednio przeszkolone i muszą posiadać  stosowne badania oraz ubezpieczenia).
 4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 5. Do oferty musi być dołączony kosztorys prac.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa.

 

Osoby do kontaktu: Joanna Urbanowicz, Agnieszka Opryszczko                       – tel. 85 7196 678

 

Oferty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Remont w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 2017”. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegać  podwyższeniu.

 

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 17 lipca 2017 do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły. Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze wykonawcy do 19 lipca 2017r..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. ……………………

Miejscowość,  data

FORMULARZ OFERTOWY

 1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: …………………………………………………………………………...

Adres:………………………………………………………………………….….

NIP: …………………………………………………..…………………………..

REGON: …………………………………………………………………………

KRS: ……………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego:

…………..…………………………………………..............................................

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. ……………………………......

……………………………………………………………………………………

za:

cena netto: ……………………………………. zł.

podatek VAT: ………………………………… zł.

cenę brutto: …………………………………… zł.

słownie brutto: …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………... zł.

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia
  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

………………………. dnia …………………..

 

………………………………..........................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 
Przetarg nieograniczony
Wpisany przez Administrator   


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018:

Wyniki:

 


Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert:

  
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5