Wyniki badania ankietowego
Wpisany przez medakowicz   

Wyniki anonimowej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym w marcu 2014

W badaniu ankietowym wzięło udział 251 z 367 rodziców, co stanowi 68 % wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Badanie polegało na ocenie 8 stwierdzeń w skali od 1-6 wraz ze wskazaniem lub podaniemodpowiednich argumentów. Zdecydowana większość rodziców wypełniła tylko część oceniającą bez podania argumentów. Najbogatszą argumentację przedstawili rodzice klas I-III, najuboższą-rodzice uczniów klas gimnazjalnych, co wynika z większego zaangażowania rodziców dzieci z edukacji wczesnoszkolnej w życie klasy i szkoły.

Mam wpływ na  współtworzenie działań wychowawczych w szkole.

Działania w tym obszarze zostały ocenione na 3,7. Wśród argumentów najczęściej wskazywali na uczestnictwo w zebraniach ogólnych, podczas których mają możliwość przekazania swoich sugestii. Zwrócili również uwagę na fakt, iż  na pierwszym zebraniu z wychowawcą podają propozycje i opiniują Plan pracy wychowawczej klasy. Przy tworzeniu działań wychowawczych współpracują z wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem, psychologiem.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania.

Działania w tym obszarze zostały ocenione na 3,9. Ankietowani rodzice podkreślają dużą rolę monitoringu oraz dyżurów nauczycieli na eliminowanie negatywnych zachowań uczniów. Wskazują na to, iż ujemna punktacja motywuje dziecko do poprawy swojego zachowania. Ważnym aspektem jest reagowanie na negatywne zachowania uczniów oraz częste rozmowy na temat bieżących problemów wychowawczych prowadzone z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem oraz spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, w tym z policją. Rodzice zauważają ważność wzajemnej współpracy, relacji pomiędzy rodzicem, nauczycielem i uczniem.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole wzmacniają właściwe zachowania uczniów.

Działania w tym obszarze zostałyocenione na 4,1. Zdaniem rodziców największy wpływ na wzmacnianie właściwych zachowań uczniów ma realizacja programu wychowawczego oraz programu profilaktyki, prowadzenie godzin wychowawczych, apeli porządkowych,  spotkania z pedagogiem, psychologiem, system nagród i pochwał, punktów dodatnich, organizacja wspólnych wyjazdów.

Szkoła przygotowuje moje dziecko do przyszłego życia.

Działania w tym obszarze zostałyocenione na 4,5. Zdaniem rodziców szkoła dobrze przygotowuje dziecko do przyszłego życia. Największy wpływ mają na to zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udział w różnych projektach, programach oraz wszelkiego rodzaju wyjazdy, wycieczki. Ważną rolę spełnia również poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Rodzice nie wskazali własnych argumentów dotyczących tego obszaru.

Szkoła daje możliwość wykorzystania potencjału mojego dziecka oraz rozwijania jego zainteresowań.

Działania w tym obszarze zostałyocenione na 4,1. Według rodziców ich dzieci mają możliwość wykorzystywania swojego potencjału oraz rozwijania swoich zainteresowań dzięki organizowanym na terenie szkoły zajęciom dodatkowym zarówno dla uczniów zdolnych (np. koła zainteresowań) oraz uczniów o niskim potencjale (np. zajęcia wyrównawcze). Podkreślana jest również rola szkoły w przygotowaniu uczniów do konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Podczas lekcji uczniowie mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Szkoła realizuje dodatkowe projekty i programy  z różnych dziedzin wzbogacając ofertę o różnorodne zajęcia dodatkowe. Pozytywny wpływ na rozwój dzieci mają imprezy integracyjne, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru itp.

Moje dziecko bierze udział w życiu społeczności lokalnej.

Działania w tym obszarze zostałyocenione na 3,6. Większość rodziców podkreśliła, że ich dzieci aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w uroczystościach lokalnych, a także występy uczniów reprezentujących naszą szkołę podczas konkursów artystycznych, zawodów sportowych, uroczystości środowiskowych. Rodzice uczniów klas IV-VI zwrócili szczególną uwagę na działalność zespołu "Jarzębinki", natomiast rodzice uczniów klas III gimnazjum wskazali na projekt "Gramy w radę-damy radę".

Szkoła zachęca moje dziecko do samokształcenia.

Działania w tym obszarze zostałyocenione na 3,8. Do najczęściej wskazywanych sposobów zachęcania uczniów do samokształcenia rodzice zaliczyli: zajęcia dodatkowe, udział w konkursach, wycieczkach, projektach edukacyjnych. Wykorzystywanie różnych źródeł informacji oraz atrakcyjnych pomocy dydaktycznych podczas zajęć dodatkowo motywuje uczniów do uczenia się.

Szkoła jest nowatorska.

Działania w tym obszarze zostałyocenione na 3,8. Zdaniem rodziców o nowatorstwie szkoły świadczy dobre wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, dobry dostęp do pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego, nowoczesne boisko, pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój szkoły.

  • Z badania ankietowego wynika, że rodzice mają możliwość wpływania na współtworzenie działań wychowawczych w szkole poprzez kontakt z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem szkoły.
  • Z prezentowanych argumentów wynika, że wielu rodziców orientuje się w działaniach podejmowanych przez szkołę w obszarze edukacji i wychowania.

Lp.

Stwierdzenia

Ocena

 

ogółem

 

Argumenty wymienione przez rodziców

251/367

68%

83/120

99/120

69/127

I-III

SP

IV-VI SP

I-III

GIM.

1.

Mam wpływ na  współtworzenie działań wychowaw-
czych w szkole.

3,9

 

1-5

2-8

3-16

4-22

5-25

6-7

3,5

 

1-7

2-12

3-25

4-23

5-19

6-3

3,8

 

1-4

2-5

3-18

4-23

5-21

6-8

3,7

I-III SP

1.Na pierwszym zebraniu z wychowawcą podaję propozycje i opiniuję Plan pracy wychowawczej klasy. (13)

2.Uczestniczę w zebraniach ogólnych
i przekazuję swoje sugestie.(19)

3. Zgłaszam propozycje do: wychowawcy, dyrektora, pedagoga, psychologa. (5)

4. Zatwierdzam Program wychowawczy szkoły na dany rok szkolny na zebraniu Rady Rodziców. (5)

IV-VI SP

1.Na pierwszym zebraniu z wychowawcą podaję propozycje i opiniuję Plan pracy wychowawczej klasy. (14)

2.Uczestniczę w zebraniach ogólnych i przekazuję swoje sugestie. (17)

3. Zgłaszam propozycje do : wychowawcy - , dyrektora, pedagoga, psychologa. (11)

I-III GIM.

1.Na pierwszym zebraniu z wychowawcą podaję propozycje i opiniuję Plan pracy wychowawczej klasy. (10)

2.Uczestniczę w zebraniach ogólnych i przekazuję swoje sugestie. (13)

3. Zgłaszam propozycje do : wychowawcy, dyrektora, pedagoga, psychologa. (7)

4. Inne: pomoc wychowawcy (1)

 

2.

Działania wychowawcze  podejmowane w szkole eliminują negatywne zachowania.

 

 

4,1

 

1-3

2-5

3-12

4-23

5-24

6-13

3,7

 

1-1

2-11

3-27

4-30

5-18

6-12

3,8

 

1-0

2-8

3-13

4-17

5-21

6-9

3,9

I-III SP

Dzieci są uczone współpracy i szacunku w grupie szkolnej.

Znają zasady bezpieczeństwa i skutki stosowania używek.

Prowadzona jest systematycznie obserwacja uczniów.

Nauczyciele pełnią dyżury w szkole i podczas odwozu.

Prowadzone są rozmowy ze szkolnym pedagogiem.

Udzielana jest pomoc i poradnictwo edukacyjno-psychologiczne.

Jest współpraca nauczyciela i rodzica.

Udział w dodatkowych programach.

Ujemna punktacja motywuje dziecko do poprawy swojego zachowania.

Skuteczny program wychowawczy szkoły.

Rozmowy z uczniami, spotkania z ekspertami.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole w bardzo dużym

stopniu wpływają na zachowanie uczniów, ale również rodzice

odgrywają dużą rolę. Ważne są relacje: nauczyciel -wychowawca

uczeń oraz uczeń-uczeń.

Jestem na bieżąco informowana przez nauczycieli o negatywnym

zachowaniu moich dzieci.

IV-VI SP

Punkty ujemne w systemie punktowym mobilizują uczniów do pozytywnych zachowań.

Zachowanie uczniów omawiane jest na godzinach wychowawczych.

Odbywają się w szkole spotkania z ekspertami z różnych dziedzin.

Organizowane są spotkania z policją.

Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych z socjoterapeutą, psychologiem.

Prowadzone są rozmowy z dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem szkolnym, prelekcje psychologiczno-pedagogiczne.

Spotkania z rodzicami.

Dyżury nauczycieli na korytarzu podczas przerw.

Monitoring.

Pomoc nauczycieli w rozwiązywaniu różnych problemów.

GIMNAZJUM

Dyżury na korytarzach.

Monitoring.

Rozmowy indywidualne.

Pogadanki na godzinach wychowawczych.

Reagowanie na bieżące problemy.

Spotkania uczniów ze specjalistami dotyczące profilaktyki.

Zgłaszanie incydentów na policję.

3.

Działania wychowawcze podejmowane w szkole wzmacniają właściwe zachowania uczniów.

4,5

 

1-1

2-3

3-8

4-24

5-26

6-19

3,7

 

1-1

2-15

3-20

4-21

5-32

6-10

4,2

 

1-1

2-4

3-16

4-15

5-23

6-10

4,1

I-III SP

Wycieczki, wyjazdy do kina, teatru,

Zajęcia dodatkowe.

W szkole są prowadzone spotkania z ekspertami, np.
z policjantem.

Godziny wychowawcze, apele wpływają na właściwe zachowania uczniów.

Rozmowy z pedagogiem, psychologiem.

Nauczyciele motywują dzieci stosując pochwały słowne na forum klasy.

Nauczyciele informują o sukcesach uczniów.

Zwraca się uwagę na zwroty grzecznościowe, zasady koleżeństwa.

Uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych.

Dyżury na przerwach pełnione przez pracowników szkoły.

 

IV-VI SP

Za właściwe zachowania utrzymują punkty dodatnie i pochwały.

Spotkania z ekspertami z różnych dziedzin.

Rozwijanie zainteresowań uczniów, np. zajęcia sportowe.

Ukazywanie wzorców.

Realizacja programu profilaktyki i programu wychowawczego.

Nagrody za udział w różnych projektach i akcjach.

Pogadanki z wychowawcą.

Spotkania z pedagogiem.

Apele.

GIMNAZJUM

Apele porządkowe.

Rozmowy z nauczycielem.

Bieżące reakcje nauczycieli na zachowania uczniów.

Przestrzeganie SSO.

Realizacja programu profilaktycznego.

Wspólne wyjazdy.

Spotkania z psychologiem.

4.

Szkoła przygotowuje moje dziecko do przyszłego życia.

4,5

 

1-2

2-2

3-8

4-15

5-30

6-22

4,6

 

1-4

2-5

3-10

4-22

5-29

6-29

4,4

 

1-2

2-5

3-7

4-19

5-20

6-16

4,5

I-III SP

Szkoła oferuje:

  1. Zajęcia dodatkowe. (23)
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. (17)
  3. Spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. (14)
  4. Udział w dodatkowych programach. (13)
  5. Wyjazdy do kina, teatru, filharmonii itd. (19)
  6. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze. (18)

IV-VI SP

Szkoła oferuje:

1.Zajęcia dodatkowe. (28)

2. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno -zawodowe. (16)

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną. (24)

4. Spotkania ze ekspertami z różnych dziedzin. (20)

5. Udział w projektach. (23)

6. Wyjazdy do kina, teatru, filharmonii itd. (26)

7. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze. (24)

 

GIMNAZJUM

Szkoła oferuje:

1.Zajęcia dodatkowe. (21)

2. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno -zawodowe. (12)

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną. (12)

4. Spotkania ze ekspertami z różnych dziedzin. (9)

5.Udział w projektach. (16)

6.Wyjazdy do kina, teatru, filharmonii itd. (15)

7. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze. (13)

8. Inne: zajęcia dodatkowe z j.ang (Youngster)

5.

Szkoła daje możliwość wykorzystania potencjału mojego dziecka oraz rozwijania jego zainteresowań.

4,4

 

1-4

2-3

3-16

4-15

5-24

6-21

3,8

 

1-5

2-13

3-20

4-26

5-25

6-10

4,2

 

1-1

2-7

3-14

4-15

5-20

6-12

4,1

I-III SP

Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla zdolnych dzieci oraz zajęcia wyrównawcze.

Udział w dodatkowych programach.

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zespół ludowy.

Organizuje się wyjazdy do kina, teatru.

Prowadzone są w szkole dodatkowe programy
(np. zdrowego żywienia, spotkania z ekspertem).

Organizowane są różne konkursy.

Uczestnictwo w zawodach sportowych.

Dzieci mają możliwość rozwijania zdolności artystycznych (tworzenie teatrzyków, recytacja wierszy, śpiewanie piosenek).

Niewystarczająca ilość dodatkowych zajęć sportowych rozwijających ogólną sprawność dziecka.

IV-VI SP

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań.

Nauczyciele zachęcają uczniów do udziału w wielu akcjach charytatywnych.

Szkoła przygotowuje do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych.

Organizowane są zajęcia teatralne.

Działa zespół ludowy Jarzębinki.

Organizowane są wycieczki, wyjazdy, ogniska, imprezy integracyjne.

Dzieci nie mają motywacji.

Mogłaby być większa różnorodność zajęć.

GIMNAZJUM

Zajęcia dodatkowe.

Konkursy.

Praca z komputerem.

Możliwość wyboru zajęć artystycznych.

Dużo kółek zainteresowań.

Udział w projektach.

Spotkania z ekspertami z różnych dziedzin.

6.

Moje dziecko bierze udział w życiu społeczności lokalnej.

-

3,7

 

1-9

2-15

3-15

4-23

5-19

6-18

3,5

 

1-5

2-11

3-12

4-18

5-13

6-7

3,6

I-III SP

Nie badano.

IV-VI SP

Dzieci uczestniczą w uroczystościach lokalnych.

Odbywają się występy uczniów reprezentujące naszą szkołę.

Szkoła uczestniczy w uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Dzieci śpiewają w chórze podczas uroczystości środowiskowych.

Działalność zespołu “Jarzębinki” – wyjazdy np. do DPS w Czerewkach.

Uczestnictwo w warsztatach teatralnych w OK.

Udział w festynach.

Udział w rekolekcjach.

Udział w zawodach sportowych, konkursach szkolnych.

Akcje charytatywne.

„Moje dziecko raczej nie bierze udziału w życiu społeczności lokalnej, ponieważ mieszka daleko od szkoły, od kolegów i koleżanek, jest jeszcze za mały, by mógł sam dojeżdżać MPK do GOK-u.”

GIMNAZJUM

Działalność Samorządu,

Udział w imprezach, uroczystościach szkolnych, Rekolekcjach konkursach,zawodach sportowych.

Organizowanie festynów.

Udział w projekcie "Gramy w radę-damy radę".

7.

Szkoła zachęca moje dziecko do samokształcenia.

4,3

 

1-1

2-3

3-16

4-20

5-26

6-16

3,2

 

1-5

2-17

3-20

4-29

5-20

6-8

3,8

 

1-1

2-14

3-12

4-20

5-15

6-7

3,8

I-III SP

Organizowane są spotkania z ekspertami z różnych dziedzin.

Dzieci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas

konkursów.

Organizowanie zajęć dodatkowych, wycieczek.

Udział w przedstawieniach.

Udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Lekcje prowadzone są przez kompetentne  i wykształcone osoby, które

potrafią zachęcić dziecko do nauki.

Podczas zajęć nauczyciele korzystają z dodatkowych pomocy

multimedialnych.

Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

IV-VI SP

Wykorzystywanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych (np. filmy).

Plakaty zachęcające do nauki.

Szkoła zachęca do nauki poprzez koła zainteresowań.

Nauczyciel wymaga poszukiwania informacji w różnych dostępnych źródłach, poprzez proponowane konkursy mobilizuje do samodzielnej pracy.

Zachęca się do samokształcenia poprzez organizowanie szkolnych przedstawień, poprzez prowadzenie koła teatralnego (publiczne występy).

Wykonywanie projektów.

GIMNAZJUM

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań umożliwiają odkrywanie i rozwijanie mocnych stron.

Douczanie w szkole podczas zajęć wyrównawczych, konsultacji.

Konkursy, projekty edukacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

8.

Szkoła jest nowatorska.

3,9

 

1-4

2-2

3-16

4-23

5-22

6-12

3,7

 

1-6

2-15

3-21

4-28

5-21

6-8

3,8

 

1-6

2-4

3-19

4-15

5-20

6-5

3,8

I-III SP

Szkoła posiada sale komputerowe.

Do nauki w salach wykorzystuje się komputery i rzutniki.

Udział w projektach.

Organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, filharmonii.

Prowadzone są zajęcia dodatkowe.

Dobry dostęp do pomocy naukowych i sprzętu sportowego.

IV-VI SP

Szkoła posiada tablice multimedialne, jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, komputery.

Szkoła bierze udział w różnego rodzaju projektach ogólnokrajowych. Sale zabaw dla młodszych dzieci.

Dobrze rozwinięty poziom edukacji.

Brak dziennika elektronicznego.

Nowoczesne boisko.

Więcej uwagi szkoła powinna poświęcać na ucznia i jego potrzeby.

GIMNAZJUM

Dobre pracownie i wyposażenie klasy.

Wykorzystywanie sprzętu multimedialnego na zajęciach.

Udział w projektach.

Udział w konkursach i zawodach ogólnopolskich.

Szkoła pozyskuje fundusze na rozwój.