Odpowiedź rady pedagogicznej na wnioski z debaty Rodziców

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

 

W bieżącym roku szkolnym, mając na celu dobro całej społeczności szkolnej, z własnej inicjatywy przystąpiliśmy do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła współpracy”. Kierowało nami pragnienie wzmocnienia współpracy pomiędzy Rodzicami, Uczniami i Nauczycielami. Jednym z zadań było przeprowadzenie debat poszczególnych grup.

Debatę nauczycielską przeprowadzono z udziałem wszystkich nauczycieli. W dyskusji nad sprawami szkoły wzięli udział wszyscy uczniowie. Mimo wysiłku włożonego w rozpropagowanie informacji o debacie (pisemna informacja do każdego rodzica, telefony do klasowych rad rodziców, zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w budynku szkoły) na spotkanie przybył niewielki procent rodziców, czyli zaledwie 23 osoby. Ogromnym i przykrym zaskoczeniem stały się dla nas wnioski z debaty rodziców. Zamieszczono je na stronie internetowej szkoły jako głos rodziców. Uważamy, że ta rozpowszechniona opinia jest krzywdząca dla całej społeczności szkolnej, nie przedstawia prawdziwego oblicza szkoły oraz naszego zaangażowania.

 

Odniesiemy się do poszczególnych wniosków przedstawiając fakty i argumenty:

 

1. Rodzice: Nie czujemy się odpowiedzialni za szkołę, bo nie wiemy co się w niej dzieje i nie czujemy, że możemy mieć na to wpływ. Być może wynika to ze słabego przepływu informacji (uczniowie nie zawsze informacje przekazują, nie ma nawyku zaglądania na stronę internetową, rodzice starszych uczniów nie bywają zbyt często w szkole i nie mają okazji przeczytania informacji na tablicach ogłoszeń). Wydaje się, że może to poprawić wprowadzenie dziennika elektronicznego dającego możliwość kontaktu z nauczycielami i reagowania na bieżąco na potrzeby.

Informacje o szkole przekazujemy poprzez:

 • bieżące informacje na stronie internetowej szkoły,
 • spotkania rodziców z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami, w tym dni otwarte,
 • ulotki informacyjne odnośnie spotkań z rodzicami, organizowanych akcji, spotkań ze specjalistami itp.,
 • od 15 lat wraz ze świadectwem uczniowie przynoszą obszerną informację od wychowawcy o wydarzeniach i sukcesach uczniów w danej klasie oraz list od dyrekcji szkoły na temat najważniejszych osiągnięć, realizowanych programów, pozyskanych środków oraz planowanych w kolejnym roku działań,
 • przy wejściu do szkoły wywieszane są bieżące plakaty informacyjne i ogłoszenia, uaktualniana jest też gazetka do rodziców,
 • trzykrotnie ze środków pozabudżetowych, pozyskanych przez dyrekcję, wydaliśmy obszerne foldery informujące o pracy szkoły, które przekazaliśmy WSZYSTKIM RODZINOM.

 

Jak już wcześniej informowaliśmy, w chwili obecnej ze względu na awaryjność sieci internetowej w szkole, konieczność jej modernizacji oraz doposażenia w sprzęt komputerowy nie jest możliwe wprowadzenie dziennika elektronicznego. Zastanawiamy się także, czy dziennik rozwiąże problem w sytuacji, gdy rodzice nie mają (cytujemy) „nawyku zaglądania na stronę internetową”.

 

2. Rodzice: W szkole nie jest bezpiecznie. Często dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej. Niefortunne jest usytuowanie sklepiku szkolnego w pobliżu zerówek (na przerwach jest na tym korytarzu duży ruch starszych uczniów). Niebezpiecznie jest podczas „odwozów” (chodzi głównie o dzieci młodsze), może poprawiłoby to wyznaczenie i zdecydowane oddzielenie odpowiedniego „ciągu pieszego”, dotychczasowe rozwiązanie (barierka i wyznaczenie parkingów) nie w pełni rozwiązuje problem.
Podczas przerw niedostateczna zdaje się być ilość nauczycieli dyżurujących na korytarzach.

 

Kategorycznych stwierdzeń, iż „w szkole nie jest bezpiecznie” oraz „często dochodzi do przemocy” nie potwierdzają fakty. Wielokrotnie badaliśmy sprawę bezpieczeństwa w szkole, gdyż czujemy się odpowiedzialni za naszych uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 aż 88% badanych uczniów zadeklarowało, że czuje się w szkole bezpiecznie, a jedynie 12% nie ma takiego poczucia. Z anonimowych ankiet rodziców wynika, że 98% (!) uważa, że szkoła jest bezpieczna, tylko 2% z nich jest przeciwnego zdania. W bieżącym roku szkolnym w ankiecie skierowanej do rodziców (wzięło w niej udział 251 rodziców) działania podejmowane przez szkołę eliminujące negatywne zachowania uczniów oceniono na ocenę dobrą. Rodzice sami wskazali szereg działań szkoły w tym zakresie. Wyniki tegorocznych badań dołączone są w oddzielnym pliku.

Wyniki badania ankietowego (do pobrania)

 

Co do usytuowania sklepiku oczekujemy propozycji (realnych), gdzie należałoby go przenieść.

Według naszych obserwacji postawienie barierki i wyznaczenie parkingów dla rodziców w znaczny sposób poprawiło bezpieczeństwo uczniów. Żaden nauczyciel nie parkuje w ciągu pieszym (dojście do szatni). Niestety, zakaz ten lekceważy uparcie kilku rodziców. Zaproponowane i wypracowane z Radą Rodziców rozwiązanie być może nie jest komfortowe, ale konieczne i należałoby to uszanować, przedkładając nad własną wygodę dobro wspólne. Ponadto trwają prace nad powstaniem nowego planu zagospodarowania placu szkolnego. Zgłosiliśmy projektantowi potrzebę poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu pojazdów. Mamy nadzieję, że plany te zostaną zrealizowane i zadowolimy Państwa.

Szkoła jest dużym obiektem. Budynek i plac szkolny jest podzielony na 8 rejonów, w każdym od godziny 7.30 do końca zajęć szkolnych jest wyznaczony nauczyciel dyżurny. W miejscach, gdzie jest najwięcej uczniów, pełni dyżur 2 nauczycieli. Każdy nauczyciel w tygodniu pełni 2,5 godziny zegarowej (trzy lekcyjne) obowiązkowego dyżuru zgodnie z grafikiem. Na każdym piętrze dyżurują ponadto pracownicy obsługi. Od kilku lat szkoła jest objęta monitoringiem wewnętrznym. W opinii dyrektora dozór jest wystarczający i właściwy. Potwierdza to niska wypadkowość w szkole: w roku 2011/2012 na ponad 500 uczniów na przerwach miały miejsce 4 wypadki uczniów (urazy kończyn: skręcenia, złamania), w roku 2012/2013 było to 7 podobnych urazów, zaś w roku bieżącym 3.

 

3. Rodzice: Niewystarczająca jest integracja środowiska szkolnego – potrzebne są imprezy i spotkania, które to zmienią, takie jak Festyn Rodzinny, w których organizację zaangażują się rodzice.

Wychowawcy klas organizują co roku spotkania integracyjne uczniów i ich rodziców, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym na pierwszym spotkaniu z rodzicami bądź na godzinie wychowawczej jako pomysł do realizacji w Programie Wychowawczym. Jest to najlepszy moment, aby zgłosić swoją propozycję i włączyć się w jej organizację. Zachęcamy do tego wszystkich rodziców. Na poziomie ogólnoszkolnym organizujemy trzy ogromne imprezy: jesienią Rodzinne Biegi (od dwóch lat, około 300 uczestników), zimą Dzień Babci i Dziadka (od siedmiu lat co roku bierze w nim udział około 400 seniorów) oraz wiosną Festyn Rodzinny (od trzech lat, w ostatnim roku wzięło w nim udział 86 rodzin, to jest 450 osób). Do tradycji szkoły należy także wspólne świętowanie Wigilii w szkole, kultywowanie rocznic patriotycznych i związanych z Patronem szkoły, organizacja Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych w wyjątkowej formule. Każda taka impreza to ogromny wysiłek organizacyjny, konieczność pozyskania funduszy, często bardzo dużych (nie można wykorzystywać na ten cel środków finansowych z budżetu szkoły). W celach wychowawczych w organizację imprez włączamy uczniów. Nie chcemy mnożyć imprez, by nadmiernie ich nie obciążać. Jeżeli Państwa zdanie jest inne, to szczerze liczymy, że mocno nam Państwo pomożecie przy kolejnej, zgodnej z Waszymi oczekiwaniami, wprowadzonej do kalendarza imprezie. Prosimy jednak pamiętać, że głównym zadaniem szkoły jest edukacja i wychowanie, a nie zapewnienie rozrywki.

 

4. Rodzice: Szkoła się nie promuje, rzadko słyszy się o niej na zewnątrz.

W ostatnich latach wielokrotnie o naszej szkole mówiono w radiu i telewizji (np. Obiektyw), pisano w regionalnej prasie (Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Podlaskie Wieści Oświatowe), lokalnych biuletynach (Wieści Gminy Juchnowiec, Gazeta Juchnowiecka, Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny) oraz zamieszczano artykuły na stronach internetowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wrota Podlasia, Starostwo Powiatowe, Podlaskie Kuratorium Oświaty, BiałystokOnline). Od wielu lat funkcjonuje strona internetowa szkoły z uzupełnianymi na bieżąco aktualnościami, informacjami o wszystkich naszych sukcesach oraz realizowanych projektach. W czasie ostatnich kilku lat realizowaliśmy wiele projektów, wraz z promocją projektu odbywała się także promocja szkoły. Możecie się Państwo o tym przekonać, wpisując w wyszukiwarce internetowej np. nazwę szkoły.

Od lat szkoła jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów rangi powiatowej: „Barwy Folkloru”, Konkurs Recytatorski im. Sylwii Chorąży, Powiatowe Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży „Melpomena”, w których uczestniczy corocznie kilkanaście szkół i placówek kulturalnych z powiatu białostockiego.

Wyjątkową wizytówką nie tylko szkoły, ale i całej gminy jest Dziecięcy Zespół Ludowy „Jarzębinki”. Chociażby w roku szkolnym 2012/2013 uświetnił swoimi występami aż 14 różnorodnych imprez i uroczystości o zasięgu także powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim rodzicom dzieci tworzących zespół za pomoc i zaangażowanie.

Szkolę promują także wspaniale sportowcy z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Amator – zapaśnicy i badmintoniści – sięgając po laury wojewódzkie, ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. Warto również wspomnieć o sukcesach teatralnych, recytatorskich, muzycznych i plastycznych. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Wszystkie te działania i sukcesy doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej nadając szkole tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, a klubowi sportowemu tytuł Miejsca Odkrywców Talentów. Obecnie realizujemy kolejny program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rok szkoły w ruchu”, przygotowujemy się do udział w programach Ministerstwa Sportu i Turystyki i innych.

Idealnym przykładem akcji promocyjnej był udział szkoły i zwycięstwo w konkursie „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”. Szkoda, że mimo, iż upłynęły zaledwie niecałe dwa lata, nikt z Państwa o tym już nie pamięta.

Nasza szkoła ma na swoim koncie jeszcze inny ogólnopolski sukces – uzyskanie tytułu Mistrza Kibicowania, czyli zwycięstwo w konkursie związanym z 34. Maratonem Warszawskim.

W ramach akcji promocyjnych kilkakrotnie wydaliśmy foldery i ulotki w nakładzie 1000 szt., które trafiły nie tylko do rodzin uczniów, ale także do rąk każdego gościa, który odwiedził naszą szkołę.

Przypominamy także, że tradycją szkoły jest szeroka działalność na rzecz środowiska. Jesteśmy obecni na wszystkich lokalnych uroczystościach, wiele z nich przygotowujemy dla środowiska (święta narodowe, jasełka, rocznice związane z Patronem szkoły). Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę na uroczystościach religijnych i patriotycznych nie tylko w województwie, ale i poza nim.

 

5. Rodzice: Brak wiedzy rodziców o ocenach uczniów na bieżąco. Rozwiązaniem mógłby być dziennik elektroniczny – rodzice mogliby reagować i wspierać. Potrzebne też są indywidualne spotkania z nauczycielami (konsultacje) nie tylko podczas wywiadówek. Za mało jest ciekawych zajęć dokształcających. Rodzice często o nich nie wiedzą.

Szkoła regularnie, kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego, informuje rodziców o postępach uczniów. Odbywają się wywiadówki oraz dni otwarte, uczniowie dwukrotnie w ciągu roku otrzymują także informacje o ocenach na piśmie. W młodszych klasach funkcjonują dzienniczki, w których nauczyciele przekazują bieżące informacje, nauczyciele wpisują oceny chętnym uczniom na końcu zeszytu z danego przedmiotu. Również w miarę potrzeb można kontaktować się ze szkołą telefonicznie. Sprawę dziennika elektronicznego wyjaśniliśmy w pierwszej części listu, musimy także zauważyć, że pełne funkcjonowanie programu wiąże się z odpłatnością. Od przyszłego roku szkolnego chętnie spełnimy sugestię rodziców związaną ze zwiększeniem godzin konsultacji nauczycieli. Jeżeli chodzi o zajęcia dokształcające i inne zajęcia pozaszkolne, to w planowaniu pracy szkoły bierzemy pod uwagę potrzeby uczniów wynikające z opinii i orzeczeń poradni, propozycje nauczycieli, uczniów i rodziców oraz możliwości kadrowe. Zrozumiałe jest, że nie wszystkie życzenia pojedynczych uczniów mogą zostać spełnione, ponieważ, aby powstała grupa, potrzebna jest odpowiednia liczba osób, prowadzący wyposażony we właściwe umiejętności i wiedzę oraz pozwolenie organu prowadzącego na zabezpieczenie finansów na zajęcia.

Jeżeli chodzi o „zajęcia dokształcające” dla rodziców kilkakrotnie w ciągu roku do rak rodziców jest przekazywana oferta związana z podnoszeniem kompetencji wychowawczych. Z wielkim ubolewaniem stwierdzamy, że średnia frekwencja zazwyczaj wynosi od kilku do kilkunastu osób. Tematyka tych spotkań w ciągu ostatnich trzech lat:

Rok szkolny 2011/2012:

 • w ramach dnia otwartego w szkole wystawiono spektakl o tematyce profilaktycznej pt. „Gra” w wykonaniu uczniów;
 • warsztaty dla rodziców klas IV prowadzone przez pracowników PPP w Białymstoku „Zrozumieć siebie nawzajem, czyli jak skutecznie porozumiewać się?”;
 • warsztaty dla rodziców klas VI prowadzone przez pracowników PPP w Białymstoku: „Zrozumieć siebie nawzajem, czyli jak skutecznie porozumiewać się?”;
 • spotkanie z pracownikiem MCPU p. Maciejem Szczodrowskim „Dzieci a substancje narkotyczne i wzmacniająco-pobudzające”;
 • spotkanie z p. prof. Mariuszem Jędrzejką (specjalistą ds. uzależnień) na temat „Jak kształtować relacje dziecka z nowymi multimediami?”;
 • spotkanie dla rodziców dzieci klas „0” z pracownikiem PPP na temat dojrzałości szkolnej.

Rok szkolny 2012/2013:

 • spotkanie dla rodziców dzieci klas „0” z pracownikiem PPP na temat dojrzałości szkolnej;
 • spotkanie dla rodziców z p. Elżbietą Powichrowską, pracownikiem ośrodka ETAP w ramach programu „Grać czy być?”;
 • spotkanie z policjantką na temat uzależnień i odpowiedzialności nieletnich.

Roku szkolny 2013/2014:

 • spotkanie z pracownikiem ośrodka ETAP p. Wojciechem Powichrowskim „Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po środki psychoaktywne?”;
 • spotkanie prowadzone przez psychoterapeutę p. Wiolettę Kujawę-Brzezińską „Trudności dzieci w wieku dojrzewania”.

 

Czuliśmy się w obowiązku ustosunkowania się do wniosków Rady Rodziców ze względu na liczne głosy rodziców i nauczycieli poruszonych tą opinią. Chcielibyśmy, aby współpraca przebiegała w atmosferze życzliwości i zaufania oraz świadomości, że celem naszej pracy jest prawdziwe dobro naszych uczniów i całej społeczności szkolnej. Ze strony Państwa oczekujemy obiektywizmu w ocenie pracy szkoły, na konstruktywne uwagi zawsze jesteśmy otwarci. Zapraszamy do współpracy z wychowawcami i szkołą.

 

Dyrektor Barbara Klimaszewska

oraz nauczyciele

Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki

w Juchnowcu Górnym