Czas na poważne sprawy – wyniki przeprowadzonej ANKIETY

W dniach 17-22 października 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym udzielali odpowiedzi na pytania ankietowe. Przedsięwzięcie było realizowane na dwóch płaszczyznach – szkolnej i domowej. Część uczniów wypełniała ankietę w szkole, w Juchnowcu Górnym, podczas lekcji informatyki poszczególnych klas oraz dzięki uprzejmości nauczycieli tego przedmiotu: p. M. Dakowicz i p. A. Zajkowskiej. Uczniowie, którzy nie mieli informatyki w wyznaczonym czasie, również mogli wziąć udział w badaniu, ponieważ ankieta została opublikowana na facebooku Nowej Przyszłości.

W ankiecie przeprowadzonej przez Nową Przyszłość wzięło udział 106 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkół  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Nowa Przyszłość pragnie przedstawić jej wyniki, aby osoby biorące w niej udział mogły zapoznać się z odpowiedziami kolegów i koleżanek.

 

PYTANIA POSTAWIONE W ANKIECIE

1. Co jest Twoją mocną stroną (do czego masz talent)?

2. Gdzie spędzasz czas wolny?

3. Jakie formy spędzania wolnego czasu wybierasz najchętniej? Zaznacz dwie odpowiedzi.

4. Czy masz możliwość realizowania swoich zainteresowań na terenie gminy/szkoły?

5. Zaznacz dwie formy dodatkowych zajęć, które rozwijałyby Twoje zainteresowania, a których brakuje na terenie gminy.

6. Czy gmina powinna organizować więcej imprez rodzinnych?

7. Wybierz jedną formę rozpowszechniania informacji na terenie szkoły, którą uważasz za najlepszą?

8. Których książek, Twoim zdaniem, powinno być więcej w szkolnej bibliotece?

 

Trzy pierwsze pytania mają na celu rozpoznanie, z jaką grupą osób ma do czynienia nasza grupa (z aktywną czy bierną oraz w jakich kierunkach utalentowaną).

Z pytania „Co jest Twoją mocną stroną (do czego masz talent)?" wynika, że najmocniejszą stroną uczniów jest umiejętność rozbawiania innych (23,6%). Najczęstszymi odpowiedziami były również: wystąpienia publiczne (20,8%) i pomysłowość (17,9%). Rzadziej uczniowie wskazywali: dokładne wypełnianie powierzonych zadań (8,5%), umiejętność prowadzenia interesujących rozmów (7,5%), sport (6,6%) oraz grę w piłkę nożną (5,7%). Pozostałe odpowiedzi są marginalne.

Na pytanie „Gdzie spędzasz czas wolny?” większość ankietowanych odpowiedziała, że w domu (63,2%), a zdecydowanie mniej – poza domem (36,8%). Wnioski płynące z takich odpowiedzi mogą być dwojakie – młodzież nie ma atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu lub też przede wszystkim ceni czas spędzony z rodziną (może to być grupa domatorów). Bardziej prawdopodobną jest pierwsza sugestia, ponieważ z pierwszego pytania wynika, że ta sama młodzież lubi wystąpienia publiczne.

Najczęściej wskazywaną przez ankietowanych formą spędzania wolnego czasu było: słuchanie muzyki (18,4%), uprawianie sportu (17% ) oraz jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze itp. (16%), korzystanie z internetu, facebooka itp. (15,1%). Dość duża grupa osób wskazywała również zamiłowanie do oglądania filmów (9,4%) i gry komputerowe (9%). Rzadziej pojawiały się odpowiedzi takie jak spacery (4,7%), czytanie książek (4,5%), gotowanie (3,3%).

Podsumowując tę część ankiety, stwierdzamy, że mamy do czynienia z młodzieżą zabawną, która chętnie występowałaby publicznie, ale która najczęściej wolny czas spędza w domu, co może sugerować, że nie ma gdzie się realizować. Najczęstsze formy spędzania wolnego czasu związane są z muzyką, sportem oraz internetem, z czego wnioskujemy, że respondenci mniej chętnie wybierają aktywne formy spędzania wolnego czasu, co jest zjawiskiem nieco niepokojącym. Może to wynikać z braku dostępu do innych, bardziej urozmaiconych form spędzania wolnego czasu.

Czwarta i piąta kwestia poruszana w ankiecie jest niezwykle ważna, ponieważ wskazała nam, jakie zainteresowania ma ankietowana młodzież oraz czy ma możliwość rozwijania ich na terenie gminy.

Do zainteresowań, które ankietowani chcieliby rozwijać, a brakuje ich na terenie gminy należą głównie: karate (12,3%), zajęcia muzyczne (11,3%), gra w piłkę ręczną (9,4%), jazda konno (9%) oraz zajęcia komputerowe (8,5%). Na uwagę zasługują również takie odpowiedzi jak: koszykówka (7,1%), siatkówka (6,6%), zajęcia kulinarne (5,7%), zajęcia fotograficzne i garncarskie (po 5,2%), zajęcia malarskie (4,7%) i zajęcia rzeźbiarskie (4,2%). Odpowiedzi uczniów potwierdzają nasze wcześniejsze wnioski, ponieważ wynika z nich, że młodzież chętnie wybierałaby aktywne formy spędzania wolnego czasu, gdyby oferta w tym zakresie była urozmaicona.

Na pytanie "Czy masz możliwość realizowania swoich zainteresowań na terenie szkoły/gminy?" większość ankietowanych odpowiedziała zdecydowanie tak (24,5%), raczej tak (22,6%) i tak (18,9%). Rzadziej wybieranymi odpowiedziami były: raczej nie (12,3%), nie (11,3%), zdecydowanie nie (5,7%). 7,5% ankietowanych nie miało w tym zakresie zdania. Wyniki pozwalają przyjąć założenie, że Gmina w Juchnowcu Kościelnym dobrze radzi sobie z zaspakajaniem potrzeb młodzieży, choć z pewnością należy zastanowić się nad najbardziej oczekiwanymi przez młodzież inwestycjami.

Pozostałe zagadnienia mają na celu zorientowanie się, jakich zmian na terenie szkoły i gminy oczekuje ankietowana młodzież oraz którymi kwestiami mogłaby zająć się Młodzieżowa Rada gminy, jeśli w przyszłości by taka powstała.

Młodzież ma ogromne oczekiwania związane z polityką prorodzinną, o czym świadczą odpowiedzi na pytanie „Czy gmina powinna organizować więcej imprez rodzinnych?". Wynika z nich, że zdecydowana większość uczniów pragnie spędzać więcej czasu z rodziną, ale poza domem (81,1 %). 18,9% ankietowanych uznało, że nie ma takiej potrzeby. Przed władzami gminy stoi ogromne wyzwanie, ponieważ wyniki mówią same za siebie.

W dzisiejszym świecie przepływ informacji jest niezwykle ważny, dlatego postanowiliśmy ustalić, jaką formę ich rozpowszechniania preferują uczniowie naszej szkoły. Okazało się, że chcą oni pozostania przy dotychczasowym rozwiązaniu, czyli przy przekazywaniu informacji przez dyżurnego ucznia pełniącego dyżur przy sekretariacie (44,3%). 34% ankietowanych chce wprowadzenia szkolnego radiowęzła, natomiast 22% - gazetki wydawanej przez uczniów.

Nieodłączną częścią szkoły jest szkolna biblioteka oraz czytelnictwo z tym związane. Krajowe wyniki dotyczące czytelnictwa biją na alarm, dlatego chcieliśmy się dowiedzieć, jak można poprawić jego poziom w naszej szkole. Pytanie dotyczyło szkolnego księgozbioru. Uczniowie stwierdzili, że w naszej bibliotece brakuje książek o sportach ekstremalnych (33%), poradników dotyczących zdrowej diety i zdrowego trybu życia (18%), komiksów(16%), a także książek fantasy (14,2%). Pozostałe odpowiedzi były marginalne. Informację tę na pewno przekażemy pracującym w szkole bibliotekarzom, którzy z pewnością postarają się sprostać oczekiwaniom młodzieży, bo – jak dotąd – zawsze odpowiadali na potrzeby uczniów.

 

Wyniki ankiety można obejrzeć w przygotowanej przez Nową Przyszłość prezentacji PowerPoint.