Innowacje

 

LEKTURA W ODCINKACH - M. Żochowska

WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA - M. Żochowska

 


Z  TIK  jestem na TAK - innowacja pedagogiczna realizowana na lekcjach języka angielskiego w kl. IV - VIII przez Małgorzatę Wiską-Koszykowską i Dorotę Staleńczyk w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące aplikacje:

ü  Quizlet (nauka słówek, fiszki i gry online, ćwiczenia wymowy, quizy na żywo)

ü  Kahoot (quizy gramatyczne i leksykalne, rozsypanki słowne, ankiety)

ü  Quizizz (tworzenie testów, gier i quizów, interaktywna praca domowa)

ü  Wordwall (interaktywne zadania leksykalno-gramatyczne, materiały do wydruku)

ü  Voki (tworzenie awatarów, które mówią w obcym języku)

ü  Padlet (wirtualna tablica)

ü  Classroomscreen (uniwersalny pulpit na tablicę interaktywną)

ü  Classtools (narzędzia edukacyjne, tworzenie gier)

ü  Symbaloo (zbiór edukacyjnych stron)

ü  Bubbl.us (mapy myśli, projekty)

ü  Diki.pl (słownik internetowy)

Powyższe pomoce interaktywne są stosowane w ramach rozgrzewki językowej, prezentacji nowego słownictwa, powtórek leksykalno-gramatycznych, a także jako podsumowanie lekcji. Rozwijana jest  kreatywność uczniów, a także chęć eksploracji w wymiarze edukacyjnym. Ponadto poprzez interaktywne i multimedialne elementy lekcji wzbudzana jest ciekawość nawet tych najbardziej zniechęconych uczniów. 
W trakcie realizacji innowacji powstaje baza materiałów dydaktycznych (quizy, krzyżówki, gry, prezentacje), które zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły.

CELE  INNOWACJI: 
1. Przyswajanie i efektywniejsze opanowanie materiału z zakresu programowego w klasach IV-VIII.
2. Podniesienie kompetencji językowych.
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.
4. Sprawne posługiwanie się słownikiem internetowym.
5. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności językowych uczniów.
6. Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się j. angielskiego.
7. Opracowanie interaktywnych pomocy dydaktycznych.
8. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami, które wynikają z korzystania z Internetu.
9. Doskonalenie współpracy w grupie (grywalizacja).
10. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców dotyczącej stosowania TIK jako narzędzia pomocy dziecku w nauce języka obcego.
11.Współpraca międzyszkolna nauczycieli i uczniów.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

- skuteczniejsze opanowanie przez uczniów materiału objętego podstawą programową 
z języka angielskiego,
- osiągnięcie lepszych wyników w nauce,
- poznanie różnych form i metod nauki j. angielskiego,
- nabycie umiejętności wykorzystania zasobów Internetu w sposób mądry i odpowiedzialny (do nauki języka angielskiego),
- umiejętna praca w parach i grupach,
- nawiązanie współpracy między szkołami.

 


 

Obchody Dnia Języków Obcych- Prezentacje multimedialne.

Wpisały: I. Szczerbińska, A. Kosińska

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas VI oraz VIII w ramach obchodów Dnia Języków Obcych przygotowali prezentacje multimedialne w języku angielskim. Tematem prezentacji dla klas VI były ? Przysłowia i powiedzenia? , natomiast uczniowie klas VIII  w swoich prezentacjach opisywali wybrane zagadnienie gramatyczne. Dzięki zaangażowaniu wybranych uczniów powstały bardzo ciekawe prace, które uczniowie zaprezentowali podczas zajęć języka angielskiego. Zadanie miało na celu rozwijanie kompetencji językowych uczniów oraz zaciekawienie kulturą krajów anglojęzycznych.

Porównanie czasów - prezentacja

Powiedzenia i przysłowia - prezentacja

Przysłowia polsko-angielskie - prezentacja

Powiedzenia i przysłowia - prezentacja

Powiedzenia - prezentacja

Angielskie przysłowia - prezentacja

Powiedzenia i przysłowia angielskie - prezentacja

Sayings and proverbs - powiedzenia i przysłowia - prezentacja

 


 

Wpisany przez: Alicję Borchert i Marka Borcherta

?Poznajemy historię narodu polskiego, czytając polskie nowele i opowiadania? ? innowacja realizowana przez Alicję Borchert i Marka Borcherta w roku szkolnym 2019/2020

Cele główne innowacji:

?   Podniesienie poziomu znajomości historii narodu polskiego w okresie zaborów.

?   Udział w akcji ?Narodowe Czytanie 2019?, która w obecnym roku jest poświęcona polskim nowelom.

?   Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, m.in. poprzez prowadzenie zajęć z języka polskiego poświęconych rozwijaniu kompetencji kluczowych.

?   Rozwijanie wybranych umiejętności kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność, świadomość i ekspresja kulturalna).

?   Praca metodą projektu.

 

Cele szczegółowe:

?   Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym oraz polską literaturą i historią narodu polskiego.

?   Pogłębianie świadomości językowej uczniów i rozwijanie czynnego zasobu słownictwa ucznia.

?   Kształcenie umiejętności poprawnego wysławiania się w języku ojczystym.

?   Kształcenie umiejętności niwelowania stresu przed wystąpieniem publicznym.

?   Kształcenie umiejętności pracy w grupie.

?   Doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie umiejętnego i celowego posługiwania się komputerem poprzez  przygotowanie prezentacji PowerPoint.

?   Doskonalenie praktycznych umiejętności, takich jak tworzenie prezentacji multimedialnych i plakatów.

?   Umiejętność prezentacji wykonanych przez siebie prac na forum klasy i w przestrzeni szkolnej.

?   Kształcenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach oraz kształtowanie nawyku podawania źródeł informacji.

?   Poznawanie różnych metod przyswajania wiedzy z zakresu literatury i historii.

Opis innowacji

Młodzież nie przykłada dużej wagi do znajomości podstawowych zagadnień związanych z historią narodu polskiego, zwłaszcza w okresie zaborów. Dowodem na to są niezadowalające wyniki osiągane przez uczniów naszej szkoły na konkursach wiedzy, w tym konkursach wojewódzkich organizowanych przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. Młodzi ludzie najczęściej nie uświadamiają sobie, że Polska przez pewien czas nie istniała. Zwykle nie interesują ich również czynniki, które pomogły przetrwać narodowi polskiemu ponad stuletni okres bez państwa. Literatura okresu XIX w. ? zwłaszcza okresu pozytywizmu ? pozwala zrozumieć niezwykle skomplikowane dzieje narodu polskiego podzielonego pomiędzy trzech zaborców. Ponieważ młodzież niechętnie sięga po długie formy literackie, takie jak powieść, w innowacji uwzględniono wyłącznie krótkie utwory prozatorskie ? nowele i opowiadania.

Podczas realizacji innowacji nauczyciele, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, sięgają po nowoczesne formy pracy i prezentacji jej efektów ze względu na to, iż dla młodych ludzi bardziej atrakcyjną i motywującą formą pracy jest korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej (np. tworzenie prezentacji multimedialnych) niż posługiwanie się tradycyjnymi metodami (np. redagowanie wypracowania).

Innowacja wpisuje się w coroczną akcję ?Narodowego Czytania?, która w obecnym roku jest poświęcona polskim nowelom. Z tego właśnie względu zostały wybrane nowele i opowiadania, które opowiadają historię narodu polskiego w okresie zaborów.

Ponadto w roku szkolnym 2019/2020 ogromny nacisk został położony na realizację kompetencji kluczowych. Innowacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, ponieważ ma na celu rozwijanie takich umiejętności jak na przykład: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Innowacyjność polega na:

- intensyfikacji działań zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych,

- świadomym i celowym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnej,

- podejmowaniu działań zmierzających do pogłębienia znajomości wartościowych tekstów literackich rzadko czytanych przez młodzież, które mogą okazać się pomocne w napisaniu egzaminu ósmoklasisty,

- korelacji treści występujących na języku polskim oraz historii,

- łączeniu w codziennej pracy technik plastyczno-językowych (prace łączące techniki plastyczno-językowe ? jak np. plakat reklamowy ? przykuwają uwagę młodzieży),

- łączeniu w codziennej pracy umiejętności językowo-informatycznych,

- zaprezentowaniu efektów działań szerszemu gronu odbiorców w formie plakatów i prezentacji PowerPoint,

- uatrakcyjnieniu metod pracy (m.in. praca metodą projektu) i metod przyswajania wiedzy.

 

Przewidywane efekty:

- podniesienie poziomu wiedzy uczniów o historii narodu polskiego w okresie zaborów;

- poznanie tekstów literackich, które mogą pomóc uczniom w napisaniu egzaminu ósmoklasisty;

- wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów;

- kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi pomocnej w wystąpieniach publicznych;

- udoskonalenie kompetencji uczniów w zakresie umiejętnego i celowego posługiwania się komputerem;

- kształtowanie umiejętności tworzenia bibliografii;

- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

- stworzenie różnego rodzaju prac (prezentacje multimedialne, plakaty reklamowe) pomagających w zapamiętaniu treści utworów w stopniu zadowalającym.

 

 


 

ZESZYT OK - innowacja pedagogiczna realizowana na lekcjach języka angielskiego w kl. I-VIII przez Monikę Kaliszewską, Małgorzatę Wiską-Koszykowską i Dorotę Staleńczyk od 1 września 2019r. do czerwca 2023r.

OK zeszyt to wyjątkowy zeszyt, będący znakomitym narzędziem oceniania kształtującego. Jest to forma współpracy pomiędzy uczniem i nauczycielem, w której uczeń monitoruje swój proces uczenia się, zaś nauczyciel wykorzystuje ocenianie kształtujące do skutecznego nauczania. Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu oraz służy do monitorowania własnego procesu uczenia się,  To zeszyt, dzięki któremu uczeń wie, czego i dlaczego będzie się uczył.

Dzięki stałym elementom zawartym w zeszycie, takim jak podanie celu lekcji i kryteriów sukcesu (NaCoBeZU = Na Co Będę Zwracać Uwagę) porządkuje wiadomości, treści kształcenia.

Jest obrazem współpracy ucznia z nauczycielem ? nauczyciel wskazuje, co powinno w zeszycie się znaleźć; uczeń decyduje, w jaki sposób zanotuje potrzebne informacje (tworzy również mapy myśli i własnoręczne, spersonalizowane notatki, co decydująco wpływa na samodzielność i poczucie sprawczości).

Samoocena i refleksja ucznia pozwala mu samodzielnie zweryfikować swoje umiejętności i zaplanować dalszą naukę. Ocena koleżeńska jest ważnym elementem tutoringu rówieśniczego, skłania do brania odpowiedzialności za swoje działania i wpływa na proces uczenia się.

Element informacji zwrotnej jest dla ucznia źródłem wiedzy o mocnych stronach wykonanych działań, ale wskazuje również elementy wymagające poprawy i wskazuje sposoby tej poprawy.

OK zeszyt to dla ucznia narzędzie pomagające w uczeniu się, uczące zapisywania użytecznych refleksji oraz śledzenia własnego procesu uczenia się. W nauczaniu duży nacisk kładzie się na eksponowanie mocnych stron ucznia i regularne wzmocnienia motywacyjne.

W związku z ocenianiem prac uczniowskich oceną kształtującą (w formie informacji zwrotnej nauczyciela, oceny koleżeńskiej, samooceny i refleksji), uczniowie dużo rzadziej są oceniani sumująco, co wpływa motywująco na proces uczenia się na własnych błędach i nawyk ich korygowania.

Dla nauczyciela ? to pomoc w kontrolowaniu i monitorowaniu pracy uczniów, przydatna w planowaniu nauczania. Dzięki OK zeszytowi również rodzicom łatwiej wspierać naukę dziecka.

Wspomagająco przy zeszycie OK. stosuje się kostki SUS, metodniki OK, kolorowe światła oraz kolorystyczne wyróżnienia określonych treści.

CELE  INNOWACJI:

Cele ogólne:

ü wspieranie uczniów w uczeniu się stosując elementy oceniania kształtującego w pracy na lekcji,

ü  usprawnienie procesu uczenia się ucznia,

ü  uświadomienie uczniom celowości działań lekcyjnych.

Cele szczegółowe:

ü  wprowadzanie elementów oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria sukcesu,  jasna informacja zwrotna w formie oceny kształtującej nauczyciela, oceny koleżeńskiej, samooceny, refleksji uczniowskiej i różnorodnych form bieżącej IZ,

ü  eksponowanie mocnych stron ucznia i regularne wzmocnienia motywacyjne,

ü  większe zaangażowanie uczniów w pracę lekcyjną,

ü  wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się,

ü  rozwijanie umiejętności współdziałania, dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej,

ü  aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji i działań,

ü  rozwijanie kreatywności ucznia,

ü  motywowanie uczniów do nauki ?dla siebie?, a nie dla ocen i wyników poprzez zredukowanie do minimum klasycznego oceniania szczególnie w kl. I-III.

PRZEWIDYWANE  EFEKTY

 1. Uczeń angażuje się w proces uczenia się i rozbudza motywację dzięki znajomości stawianych przed nim celów, kryteriów, informacji zwrotnych oraz poznanych sposobów nauki (np. samodzielne tworzenie notatek).
 2. Wyrabia nawyk samooceny i kształtowania potrzeby doskonalenia się.
 3. Uczeń staje się odpowiedzialny za własny proces uczenia się.
 1. Uzyskuje lepsze wyniki dzięki korygowaniu własnych błędów.
 2. Uczeń widzi swoje postępy w nauce.
 3. Wzrasta samodzielność i poczucie sprawczości ucznia.
 4. Uczeń potrafi wyznaczać sobie cele edukacyjne i je realizuje.
 5. Zna swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać w pracy.
 6. Rodzice potrafią wspierać dziecko i doceniać jego postępy.
 7. Nauczyciel staje się partnerem ucznia w jego procesie uczenia się.

 

 

 


 

ClassDojo ? kontynuacja innowacji pedagogicznej realizowana na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej w kl. I B przez Monikę Kaliszewską w roku szkolnym 2019/2020.

 

ClassDojo to aplikacja, która pozwala nauczycielom w sterowaniu jakością zachowania i zaangażowania w naukę uczniów w klasie ? w sposób wygodny, motywacyjny i przyjazny, m.in. poprzez stworzenie Klasowego Regulaminu Zachowania. Class Dojo bazuje na awatarach i błyskawicznej informacji zwrotnej nauczyciela (w przyjaźniejszej formie, niż słynne uwagi w dzienniczku). Nauczyciel korzystający z programu daje uczniom sygnał o ich dobrym lub złym zachowaniu, wybierając daną funkcję w interfejsie. Przykładowo, po wybraniu danego ucznia można przyznać mu punkty dodatnie (np. "aktywność", "pomocny innym", ?wykonywanie zadań?, ?praca domowa?) bądź ujemne ("nieprzygotowany", "brak szacunku", "rozmawia"). Informacje te można współdzielić z rodzicami i być z nimi w stałym kontakcie. Dziennik Dojo może również służyć jako komunikator do wymiany różnych informacji i ogłoszeń między wychowawcą, a rodzicem. ClassDojo działa tak jak dziennik elektroniczny, ale ma sporo elementów gamifikacji, zabawne awatary, przyjazną intuicyjną obsługę. Wychowawca może moderować Historię Klasy poprzez dodawanie opisów, zdjęć i filmów z ważnych wydarzeń klasy, które później rodzic może skomentować bądź polubić. Aplikacja udostępnia również narzędzia przydatne nauczycielowi podczas prowadzenia lekcji, m.in. takie jak: odliczanie czasu, dobieranie dzieci w grupy, wybieranie lasowe.

CELE INNOWACJI:

 1. Kształtowanie właściwego zachowania uczniów w klasie.
 2. Wspomaganie i mobilizacja uczniów w podejmowaniu nowych wyzwań, dążeniu do zakończenia podjętych działań i wytrwałości w nauce.
 3. Nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami.
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

- wdrażanie do uczenia się samokontroli i krytycznego spojrzenia na swoją postawę,

- zwiększenie aktywności i zaangażowania uczniów na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej,

- systematyczna współpraca z rodzicami.

Monika Kaliszewska

 


 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ? autor: Jolanta Samojluk

Innowacja ?Warsztaty twórczego pisania? powstała w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowej o nazwie POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM kładącej szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności redagowania tekstu własnego. Z uwagi na ogromną niechęć uczniów i ich niskie kompetencje w tym zakresie takie zajęcia dodatkowe stwarzają możliwość spokojnego procesu doskonalenia tej umiejętności przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pracy.

Zajęcia dedykowane są w I semestrze klasie IVa, a II semestrze roku szkolnego 2019/2020 klasom Va, b, c w wymiarze 1h tygodniowo.

Warsztaty będą doskonalić u uczniów umiejętność redagowania tekstów przy jednoczesnym rozwijaniu ich wyobraźni, twórczego myślenia, innowacyjnego wykonywania zadań i krytycznego podejścia do własnej i cudzej pracy. W ramach zajęć uczniowie będą tworzyć krótsze i dłuższe formy wypowiedzi, które wdrażane są na standardowych lekcjach języka polskiego. Zajęcia umożliwią uczestnikom wzajemne porównanie efektów swojej pracy, rozbudzenie aktywności pisarskiej, skutecznego planowania pracy redakcyjnej i wzbogacanie słownictwa.

Na czym polega nowatorstwo:

Nowatorstwo polega na zastosowaniu w procesie nauczania umiejętności redagowania tekstów innowacyjnych, kreatywnych ćwiczeń, metod pracy, prowadzenia zajęć warsztatowych umożliwiających pracę w parach, grupach oraz całym zespole. Podczas zajęć wykorzystane zostaną ćwiczenia zgromadzone m.in. w pozycjach książkowych (GWO: Iwona Pastuszka ?Jak pachnie oranżada? Ćwiczenia w twórczym pisaniu?, Katarzyna Skurkiewicz ?Zgryzoty Gryzipiórka. Ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych?, wybrane ćwiczenia z podręczników do języka polskiego GWO ?Między nami? do klasy IV i V ). Ponadto zastosowane zostaną techniki zaczerpnięte z warsztatów kreatywnego pisania (?Sklejki poetyckie?, ?Loesje?, pisanie ekspresywne). Zajęcia dadzą szansę na wspólne omówienie prac pisemnych z uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron oraz wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnej pod dyskretnym kierunkiem nauczyciela. Stosowanie zasad oceniania kształtującego wpłynie pozytywnie na poprawę poszczególnych elementów prac pisemnych.

Celem innowacji jest rozwijanie w twórczy sposób kompetencji kluczowych, w tym w szczególności:

1) rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

2) rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

3) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

 

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

 • wyzwolenie u uczniów zdolności kreatywnego redagowania tekstu własnego,
 • rozbudzenie ich wyobraźni,
 • zmotywowanie uczniów do tworzenia oryginalnych prac pisemnych,
 • wzrost kompetencji językowych,
 • wdrożenie do samokształcenia,
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej.

 

 

 

 

 

 


 

Projekt eTwinning ? ?Wiemy co jemy? ? innowacja pedagogiczna koordynowana i realizowana w ramach koła zainteresowań z języka francuskiego w kl. VI przez Małgorzatę Wiską-Koszykowską (rok szkolny 2018/2019).

 

Projekt zakłada udział uczniów polskich szkół uczących się następujących języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, francuskiego oraz niemieckiego. Uczniowie będą mogli w sposób praktyczny wykorzystać swoje umiejętności. Będą przygotowywać szereg zadań związanych najpierw z przedstawieniem siebie, szkoły                      i miejscowości, z której pochodzą. Kolejne wyzwanie to tworzenie logo oraz tłumaczenie przepisów potraw typowych dla danego kraju. Główne zadanie będzie polegało na przygotowaniu interaktywnej książeczki kucharskiej we wszystkich językach.

CELE INNOWACJI:

1) Podniesienie kompetencji językowych.

2) Nabycie umiejętności pracy w grupie szkolnej i pozaszkolnej, zróżnicowanej wiekowo.

3) Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

- rezultatem projektu będzie publicznie udostępniona książeczka elektroniczna z przepisami w 5 językach,

- uczniowie udoskonalą swoje umiejętności językowe również w zakresie tłumaczenia,

-zapamiętają nowe słówka w językach, których niekoniecznie się uczą w swoich szkołach,

- poznają inne szkoły,

- zapoznają się z kulturą żywieniową innych krajów.

Nowatorstwo innowacji polega między innymi na rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych np. za pomocą platformy eTwinning live.

 


 

ClassDojo ? innowacja pedagogiczna realizowana na lekcjach języka angielskiego w kl. I i II przez Małgorzatę Wiską-Koszykowską w roku szkolnym 2018/2019.

ClassDojo to aplikacja, która pozwala nauczycielom w sterowaniu jakością zachowania uczniów w klasie - w sposób wygodny, motywacyjny i przyjazny. Bazuje na awatarach i błyskawicznej informacji zwrotnej nauczycieli (w przyjaźniejszej formie, niż słynne uwagi w dzienniczku). Informacje można współdzielić z rodzicami i być z nimi w stałym kontakcie. ClassDojo działa tak jak dziennik elektroniczny, ale ma sporo elementów gamifikacji, zabawne awatary, przyjazną intuicyjną obsługę. Działa to zaś następująco: nauczyciel korzystający z programu daje uczniom sygnał o ich dobrym albo złym zachowaniu, wybierając daną funkcję w interfejsie. Przykładowo, po wybraniu danego ucznia można przyznać mu punkty dodatnie (np. "aktywność", "pomocny innym", ?wykonywanie zadań?, ?praca domowa?) bądź ujemne ("nieprzygotowany", "brak szacunku", "rozmawia"). Całość skonstruowano w formie wyzwania dla uczniów. Korzystanie z tej platformy dostarcza wielu okazji do stawiania pozytywnych ocen. Aplikacja zbiera wszystkie dane i udostępnia je rodzicom.

 

CELE INNOWACJI:

 1. Kształtowanie właściwego zachowania uczniów w klasie.
 2. Wspomaganie i mobilizacja uczniów w podejmowaniu nowych wyzwań, dążeniu do zakończenia podjętych działań i wytrwałości.
 3. Nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami.
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

- poprawa zachowania uczniów na lekcjach języka angielskiego,

- wdrażanie do uczenia się samokontroli,

- wdrażanie do krytycznego spojrzenia na swoją postawę,

- zwiększenie aktywności i zaangażowania uczniów na lekcjach angielskiego,

- systematyczna współpraca z rodzicami.

 

 


 

Innowacja ?Pod okiem trenera - lektura na deskach szkolnego teatru?

Autor: Monika Żochowska

 

Innowacja ?Pod okiem trenera - lektura na deskach szkolnego teatru? opracowana przez panią Monikę Żochowską powstała w ramach realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w klasie Vc i Vd  w wymiarze 1h tygodniowo w I semestrze roku szkolnego 2018/2019. Zrodziła się z chęci przeprowadzenia uczniów przez proces twórczy w nowatorski sposób, a także z potrzeby zintegrowania kształtowania różnorodnych umiejętności w cyklu zajęć.

Innowacja zakłada realizację w ramach 17 godzin zajęć długofalowego, rozłożonego w czasie projektu edukacyjnego, którego celem jest opracowanie przez uczniów podczas pracy w grupach samodzielnego spektaklu teatralnego w oparciu o jedno wybrane przez nich opowiadanie ujęte w podstawie programowej jako lektura (René Goscinny, Jean-Jacques Sempé ?Mikołajek? (wybór opowiadań)). Uczniowie będą przeprowadzeni przez proces twórczy składający się z poszczególnych etapów na bazie opowiadania zaproponowanego przez nauczyciela (?Rosół?). W tym czasie będą doskonalili umiejętność cichego i głośnego czytania, w tym czytania z podziałem na role, tworzenia planu wydarzeń, streszczenia, opracowania scenariusza teatralnego. Dodatkowym atutem będzie kształtowanie umiejętności redagowania tekstu na komputerze. Po fazie wstępnej, w której nauczyciel występuje w roli eksperta, uczniowie przejdą do kolejnego etapu, w którym nauczyciel wejdzie w rolę tzw. trenera, pozostawiając uczniom przestrzeń do samodzielnej pracy. Trener ma motywować i inspirować uczniów, ale nigdy nie daje gotowych rozwiązań, nie jest częścią procesu twórczego, podczas którego tworzone są pomysły i wdrażane rozwiązania. Po przeczytaniu wszystkich 19 opowiadań z serii ?Mikołajek? uczniowie będą musieli zdecydować, z kim chcą pracować w grupie, które opowiadanie pokażą na deskach szkolnego teatru, następnie dokonają przekładu intersemiotycznego, przekształcając tekst opowiadania na scenariusz teatralny, poprzedzając ten etap tworzeniem planu wydarzeń i streszczenia. Doskonaląc redagowanie form wypowiedzi, będą również tworzyć zaproszenie, ogłoszenie, plakat teatralny reklamujący ich przedstawienie, a po zakończonej pracy i zaprezentowaniu spektaklu opracują materiały na stronę internetową szkoły (zdjęcia, sprawozdanie, elementy recenzji). Uczniowie wejdą w role twórców teatralnych (reżysera, aktorów, charakteryzatora, scenografa, kostiumologa, operatora muzyki i światła).

Na czym polega nowatorstwo:

Nowatorstwo innowacji opiera się głównie na zmianie podejścia do roli nauczyciela, który z eksperta staje się trenerem towarzyszącym uczniom w procesie twórczym, oddającym dzieciom przestrzeń do całkowicie samodzielnego działania. Istotne jest również stworzenie sytuacji dydaktycznej, która jest procesem rozciągniętym w czasie na kilkanaście jednostek lekcyjnych. Skorelowanie ze sobą różnorodnych metod pracy pozwoli na kształtowanie podczas pracy nad przedstawieniem umiejętności kluczowych powiązanych z różnymi dziedzinami.

Celem innowacji jest rozwijanie w twórczy sposób kompetencji kluczowych, w tym w szczególności:

1) rozwijanie umiejętności czytania:  rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2) rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

3) rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

4) rozwijanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

5) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.

 

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

 

Tak ukształtowany program zajęć ma wyzwolić w uczniach potencjał twórczy, zachęcić ich do szukania kreatywnych rozwiązań, uczyć ich samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, zarządzania czasem, zasobami (ich mocne strony, pomysły, zasoby materialne), pracy zespołowej, komunikacji w grupie, prezentacji publicznej, przełamywania oporu przed występami przed publicznością. Program pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. Ma za zadanie również rozwijać umiejętności związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, a także kształtować umiejętności polonistyczne związane z odbiorem tekstów kultury oraz redagowaniem własnych wypowiedzi.

 

 

 

 


 

?Frazeologiczny zawrót głowy? ? innowacja pedagogiczna opracowana i realizowana przez Alicję Borchert i Marka Borcherta

Cele główne innowacji:

?   Podniesienie poziomu znajomości historycznych i mitologiczno-biblijnych związków frazeologicznych funkcjonujących w języku polskim.

?   Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

?   Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, m.in. poprzez prowadzenie koła polonistycznego.

?   Rozwijanie wybranych umiejętności kluczowych.

 

Cele szczegółowe:

?   Rozbudzanie zainteresowania  uczniów językiem ojczystym.

?   Pogłębianie świadomości językowej uczniów.

?   Rozwijanie czynnego słownika ucznia.

?   Kształcenie umiejętności poprawnego wysławiania się w języku ojczystym.

?   Rozwijanie potrzeby pogłębiania wiedzy, np. z zakresu etymologii związków frazeologicznych.

?   Odróżnianie dosłownego i przenośnego znaczenia związków frazeologicznych.

?   Udział w realizacji zadań wymagających umiejętności informatycznych.

?   Kształcenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.

?   Kształtowanie nawyku podawania źródeł informacji.

?   Umiejętność prezentacji wykonanych przez siebie prac na forum klasy.

?   Doskonalenie praktycznych umiejętności, takich jak posługiwanie się słownikami, w tym słownikami internetowymi, oraz tworzenie plakatów i prezentacji multimedialnych.

?   Poznawanie różnych metod przyswajania wiedzy.

Opis innowacji

Młodzież nie przykłada dużej wagi do poprawności języka, jakim się posługuje na co dzień, zarówno w piśmie, jak i w mowie. Obecnie kultura języka polskiego stoi na niskim poziomie, szczególnie w środowisku wiejskim. W wielu domach nie zwraca się uwagi na aspekt poprawnościowy, dlatego dzieci nie mają właściwego wzorca językowego. Poprawna polszczyzna, a zwłaszcza rozumienie związków wyrazowych na co dzień nieużywanych, sprawia uczniom wiele trudności. Stąd też pojawił się pomysł opracowania w naszej szkole innowacji pedagogicznej pt. ?Frazeologiczny zawrót głowy?, promującej znajomość frazeologizmów występujących w języku polskim, ponieważ to właśnie one sprawiają, że nasz język jest niepowtarzalny.

Ze względu na zbliżającą się 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w innowacji został położony nacisk na historyczne i mitologiczno-biblijne związki frazeologiczne, które zakorzeniły się w naszym języku już dawno, a nie zawsze są rozumiane przez uczniów, kiedy posługują się nimi nauczyciele historii oraz języka polskiego. Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 ogromny nacisk został położony na realizację kompetencji kluczowych. Innowacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, ponieważ ma na celu rozwijanie takich umiejętności jak na przykład: informatyczne, uczenia się, porozumiewania się w języku ojczystym,  a także umiejętności społecznych, w tym współpracy w grupie.

Innowacja będzie wdrażana przez p. Alicję Borchert oraz p. Marka Borcherta w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w klasach VI na zajęciach z języka polskiego, historii oraz na kole polonistycznym.

Innowacyjność polega na:

- intensyfikacji działań zmierzających do pogłębienia znajomości związków frazeologicznych,

- korelacji treści występujących na języku polskim oraz historii,

- łączeniu w codziennej pracy technik plastyczno-językowych (prace łączące techniki plastyczno-językowe przykuwają uwagę młodzieży, dzięki czemu pozna ona znaczenie dosłowne oraz przenośne związków frazeologicznych,  ich etymologię i przykłady poprawnego ich użycia w zdaniu),

- łączeniu w codziennej pracy umiejętności językowo-informatycznych,

- zaprezentowaniu efektów działań szerszemu gronu odbiorców w formie plakatów, prezentacji PowerPoint, a także ?Ilustrowanego słownika historycznych i mitologiczno-biblijnych związków frazeologicznych? występujących w języku polskim,

- uatrakcyjnieniu metod pracy i metod przyswajania wiedzy.

 

Przewidywane efekty:

- podniesienie poziomu wiedzy uczniów o znaczeniu i źródłach pochodzenia związków frazeologicznych, co udoskonali umiejętność abstrakcyjnego myślenia naszej młodzieży;

- ubogacenie czynnego słownictwa uczniów;

- kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi z poprawnym zastosowaniem - związków frazeologicznych;

- udoskonalenie kompetencji uczniów w zakresie umiejętnego i celowego posługiwania na co dzień słownikiem frazeologicznym;

- kształtowanie umiejętności tworzenia bibliografii podczas tworzenia pracy w programie PowerPoint;

- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;

- stworzenie ?Ilustrowanego słownika historycznych i mitologiczno-biblijnych związków frazeologicznych? występujących w języku polskim oraz przygotowanie plakatów i prezentacji PowerPoint ilustrujących wybrane związki frazeologiczne.

 

 


 

Innowacja pedagogiczna Oddam lekturę w dobre ręce

opracowana przez Jolantę Samojluk

 

Program innowacji pedagogicznej pt. Oddam lekturę w dobre ręce powstał z uwagi
na zaobserwowaną przeze mnie niechęć u uczniów gimnazjum do czytania książek objętych podstawą programową z języka polskiego. Niska motywacja do poznawania szkolnej literatury skłania mnie od wielu lat do poszukiwania efektywniejszych i ciekawszych metod omawiania jej podczas lekcji.

Powyższy program powstał na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia
w pracy z młodzieżą. Zamierzam stworzyć uczniom klas I gimnazjum możliwość samodzielnej, twórczej interpretacji lektur szkolnych poprzez opracowanie przez nich jednego scenariusza 45 ? lub 90 ? minutowych zajęć lekcyjnych do aktualnie omawianej lektury,
a w dalszej kolejności przeprowadzenie tych zajęć w swojej klasie.

Podjęcie takiej inicjatywy przez uczniów pozwoli im na wzięcie odpowiedzialności za kształt lekcji, na uświadomienie sobie, że przebieg lekcji zależy nie tylko od nauczyciela, ale również od nich samych. Każda osoba uczestnicząca w tej innowacji zdobędzie szansę na poprowadzenie zajęć w taki sposób i uwzględnienie treści, które wydadzą się jej interesujące. Dzięki temu młodzież zostanie zmotywowana do dokładnego i całościowego przeczytania lektur szkolnych.

Na czym polega nowatorstwo:

Innowacja zakłada częściowe oddanie przez nauczyciela inicjatywy uczniom
w zakresie opracowania i przeprowadzenia lekcji dotyczącej wybranej lektury. Uczniowie
po zapoznaniu się z treścią książki będą mieli za zadanie wspólne zaplanowanie
i zorganizowanie zajęć związanych z aktualnie omawianą lekturą szkolną.

Ważnym elementem tej innowacji jest również to, że po przeprowadzonej lekcji jej konspekt zostanie udostępniony na blogu (www.oddamlekturewdobrerece.blogspot.com). Uczniowie będą więc mieli świadomość, że ich praca być może posłuży innym ? pedagogom. Uważam bowiem, że warto korzystać z pomysłowości wychowanków, którzy często potrafią zaskoczyć doświadczonego pedagoga świeżym i zaskakującym spojrzeniem m.in. na literaturę. Dlatego należy przekazać inicjatywę młodzieży i uwzględniać jej pomysły na ciekawe lekcje.

Innowacyjność tych działań polega przede wszystkim na:

- stworzeniu uczniom sytuacji, gdy to oni decydują o kształcie lekcji, mając realny wpływ
na formy i metody lekcyjne w celu dogłębnego poznania literatury po to, by lektury szkolne nie kojarzyły się z nudą,

- umożliwieniu młodzieży samodzielnego i świadomego zaplanowania lekcji w takim kształcie, jaki im przyjdzie do głowy, oczywiście przy uwzględnieniu walorów edukacyjnych,

- podjęciu przez wychowanków samodzielnego przeprowadzenia lekcji bez czynnego udziału nauczyciela pełniącego w tym wypadku tylko funkcję doradczą podczas pracy nad konspektem zajęć i czuwającego nad komfortem psychicznym uczniów w trakcie ich przeprowadzania; młodzież wchodzi w rolę nauczyciela, a pozostali uczniowie, mimo iż nadal pozostają w roli ucznia, mają szansę pracy pod kierunkiem rówieśnika, co też niewątpliwie rozbudzi ich emocje,

- zaprezentowaniu efektów ww. działań dla szerszego odbiorcy za pośrednictwem Internetu oraz dla chętnych nauczycieli na żywo obserwujących daną lekcję.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Takie lekcje niewątpliwie wpłyną na zwiększenie u uczniów chęci do głębszego poznania treści lektur objętych podstawą programową, gdyż będzie to im potrzebne
do zredagowania twórczego, intersującego i zgodnego z podstawowa programową konspektu zajęć lekcyjnych.

Jednocześnie młodzież uzyska możliwość rozwoju innych umiejętności i kompetencji tj.:

- organizacji własnej i dla innych uczestników pracy,

- kreatywnego podejścia do własnej edukacji.

Istotne wydaje się też rozwijanie sfery emocjonalnej u młodzieży gimnazjalnej, będącej w tzw. trudnym wieku. Wzmocnienie wiary we własne możliwości, uwrażliwienie na aktywny i świadomy kontakt z literaturą przyczyni się do tego, że w przyszłości wybór książki stanie się u młodego człowieka nawykiem.

Zachęcamy więc do zaglądania i korzystania z zawartości naszego bloga.

(www.oddamlekturewdobrerece.blogspot.com)

 


 

Kontynuacja innowacji pedagogicznej pt. Lektura planie pierwszym

 

W r. szk. 2015/2016 zgłosiłam kontynuację programu innowacji pedagogicznej pt. Lektura planie pierwszym.

Realizację tych działań postanowiłam przedłużyć z uwagi na zainteresowanie ze strony uczniów. Projekt realizowany w r. szk. 2014/2015 zyskał akceptację znaczącej większości młodzieży, która po jego zakończeniu wysunęła propozycję podobnego sposobu omawiania lektur szkolnych w kolejnym roku szkolnym.

Sondaż przeprowadzony w czerwcu 2015 roku wykazał wśród uczniów zmianę nastawienia do lektur szkolnych. Ankietowani potwierdzili wzrost zainteresowania książkami, zwłaszcza, jeśli omawia się je przy użyciu metod teatralnych, ponieważ odczuli oni wyraźny wpływ na kształt zajęć z języka polskiego i zmianę klimatu lekcji (nie były one nudne). Ponadto metoda sprzyjała lepszemu i trwalszemu zapamiętywaniu treści lektur, skłaniała do ich głębszej interpretacji, a także rozbudzała odwagę u uczniów do odkrywania swoich talentów aktorskich, plastycznych i innych.

Prowadzone w ten sposób zajęcia okazały się też dobrym sposobem na zaangażowanie wychowanków do pracy na lekcji i poza nią, ponieważ praktyczne działania znacząco zmieniły charakter zajęć dotychczas prowadzonych przy użyciu standardowych form pracy.

 

Jolanta Samojluk

 


 

Innowacja pedagogiczna opracowana przez mgr Jolantę Samojluk

 

Program innowacji pedagogicznej pt. Lektura na planie pierwszym powstał z uwagi na niski stopień motywacji do czytania książek objętych podstawą programową z języka polskiego wśród uczniów gimnazjum. Pogłębiająca się u nich niechęć do poznawania szkolnej literatury skłoniła mnie do poszukiwania efektywniejszych i ciekawszych metod omawiania jej podczas lekcji języka polskiego.

 

Powyższy program powstał na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia

w pracy z młodzieżą w zakresie działalności teatralnej. Zajęcia mają stwarzać młodzieży przede wszystkim możliwość twórczego odczytywania lektur szkolnych poprzez empatyczne, a tym samym świadome i aktywne wczucie się w położenie bohatera literackiego. Teatr szkolny jest sferą, w której możliwy jest spokojny i bezpieczny proces doświadczania przez młodzież świata i wielowymiarowe rozwijanie jej osobowości, poznawania siebie i drugiego człowieka m.in. na podstawie literatury objętej podstawą programową. Każda młoda osoba, uczestnicząca w tej innowacji, zdobędzie szansę na rozbudzenie ochoty na kolejne poszukiwania czytelnicze.

 

Innowacja zakłada skrócenie do niezbędnego minimum omawiania lektur szkolnych metodami standardowymi. Uczniowie po zapoznaniu się z treścią książki będą mieli

za zadanie zaprezentowanie jej w wybranej przez nich samych formie teatralnej, np.:

- inscenizacji klasowej,

- spektaklu,

- sądu nad bohaterem literackim,

- wybranej sceny z lektury.

Dodatkowo każde bliższe poznanie treści lektury na lekcjach oraz jej zainscenizowanie poprzedzi tzw. kampania reklamowa, której celem będzie zwrócenie uwagi na daną książkę również przez pozostałych uczniów naszej szkoły, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie omawiali jej na zajęciach.

 

Innowacyjność tych działań polega przede wszystkim na :

- stworzeniu uczniom sytuacji, gdy to oni decydują o kształcie lekcji, mając realny wpływ na formy i metody lekcyjne w celu dogłębnego poznania literatury po to, by lektury szkolne nie kojarzyły się z nudą,

- umożliwieniu młodzieży samodzielnego i świadomego promowania wybranej książki dla innych czytelników bez żmudnego zachęcania do czytania przez nauczyciela,

- podjęciu przez wychowanków samodzielnego prowadzenia przedsięwzięć teatralnych metodą dramy przy znacznie ograniczonej roli nauczyciela pełniącego w tym wypadku tylko funkcję doradczą i czuwającego nad komfortem psychicznym uczniów; młodzież wchodzi w rolę reżysera, scenografa, kostiumologa, operatorów światła i dźwięku oraz innych osób pracujących w teatrze w celu scenicznego ujęcia treści tekstu literackiego, a tym samym jego wnikliwej i kreatywnej analizy,

- zaprezentowaniu efektów ww. działań dla szerszego odbiorcy na stronie internetowej szkoły oraz w kontakcie na żywo z publicznością w celu świadomego promowania czytania lektur szkolnych i nie tylko.

Powyższe przedsięwzięcia umożliwią młodzieży poznanie treści lektur szkolnych przez tzw. ich ?przeżywanie?.

 

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Takie lekcje niewątpliwie wpłyną na zwiększenie u uczniów chęci do głębszego poznania treści lektur objętych podstawą programową, gdyż będzie to im potrzebne do realizacji przedsięwzięcia teatralnego.

Program innowacji zakłada rozbudzenie pasji czytelniczej wśród uczniów gimnazjum

i propagowanie ?mody? na czytanie u młodych ludzi.

Jednocześnie młodzież uzyska możliwość rozwoju innych umiejętności i kompetencji tj.:

- samodzielnej organizacji własnej i dla innych uczestników pracy,

- kreatywnego podejścia do własnej edukacji.

Istotne wydaje się też rozwijanie sfery emocjonalnej u młodzieży gimnazjalnej, będącej

w tzw. ?trudnym wieku?. Wzmocnienie wiary we własne możliwości, uwrażliwienie

na aktywny i świadomy kontakt z literaturą przyczyni się do tego, że w przyszłości wybór książki stanie się u młodego człowieka nawykiem.

 

Poniżej zamieszczam link do bloga, na którym będą umieszczane efekty pracy uczniów.

lekturanaplaniepierwszym.blogspot.com

 


 

"Myślę, więc piszę". Innowacja pedagogiczna opracowana przez mgr Katarzynę Mosiej.

Innowacja została opracowana z myślą o wsparciu uczniów w tworzeniu coraz trudniejszych form wypowiedzi przewidzianych przez Podstawę programową z języka polskiego na II i III etapie edukacyjnym.

Innowacja opiera się na pomyśle publikowania na autorskim blogu ciekawych i poprawnych pod względem językowym wypracowań i tekstów użytkowych stworzonych przez uczniów. Link do blogu ?Myślę, więc piszę? jest umieszczony pod zakładką o tej samej nazwie znajdującą się na stronie internetowej szkoły. Blog prezentuje zgromadzone dotychczas przez nauczyciela ciekawe prace uczniowskie opatrzone stosownym komentarzem wskazującym na zalety i słabe strony wypracowania- to one zostały opublikowane w pierwszej kolejności i pełnią funkcję dobrego przykładu przy wprowadzaniu różnych form wypowiedzi na zajęciach języka polskiego.

W trakcie roku szkolnego blog ?Myślę, więc piszę? jest wzbogacany o powstające na bieżąco zrecenzowane przez nauczyciela najlepsze prace uczniów- prace do publikacji przygotowują ich autorzy.

Ponadto innowacja ?Myślę, więc piszę? zakłada też stworzenie ?Poradnika młodego twórcy?, który będzie zawierał sposoby, wskazówki, źródła inspiracji autorów prac ułatwiające stworzenie wypowiedzi pisemnej. ?Poradnik młodego twórcy? będzie powstawał na lekcji i w ramach prac domowych.

Cele innowacji to m.in.: propagowanie twórczych pomysłów, pogłębienie wiadomości i umiejętności uczniów dzięki źródłom pozapodręcznikowym i rozwijanie zainteresowań i zdolności literackich uczniów.

Obserwacja dość niskich kompetencji uczniów w zakresie tworzenia własnych tekstów pokazuje, że należy sięgać do niekonwencjonalnych metod, które mogą przyczynić się do pogłębienia umiejętności uczniów, jeśli chodzi o redagowanie form wypowiedzi przewidzianych w podstawie programowej.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

 • wzrost motywacji uczniów do tworzenia własnych tekstów w różnych formach gatunkowych
 • rozwój kompetencji językowych przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technologii informacyjnej
 • opracowanie nowatorskich materiałów przydatnych do ćwiczeń redakcyjnych podczas pracy nad formami wypowiedzi wskazanymi w Podstawie programowej
 • wypromowanie potencjalnych talentów literackich wśród uczniów
 • blog ?Myślę, więc piszę?, do którego link znajduje się na stronie internetowej szkoły, tworzony przez uczniów i autorkę innowacji zawierający zrecenzowane, niepowtarzalne, autorskie wypracowania uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 • uczeń ma możliwość skorzystania w dogodnym dla siebie czasie z nowatorskich materiałów zamieszczanych na blogu ?Myślę, więc piszę?

link do bloga: http://mysle-wiec-pisze.blogspot.com 

 
situs toto 4d dentoto
situs toto 4d dentoto