Innowacje

Innowacja pedagogiczna Oddam lekturę w dobre ręce

opracowana przez Jolantę Samojluk

 

Program innowacji pedagogicznej pt. Oddam lekturę w dobre ręce powstał z uwagi
na zaobserwowaną przeze mnie niechęć u uczniów gimnazjum do czytania książek objętych podstawą programową z języka polskiego. Niska motywacja do poznawania szkolnej literatury skłania mnie od wielu lat do poszukiwania efektywniejszych i ciekawszych metod omawiania jej podczas lekcji.

Powyższy program powstał na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia
w pracy z młodzieżą. Zamierzam stworzyć uczniom klas I gimnazjum możliwość samodzielnej, twórczej interpretacji lektur szkolnych poprzez opracowanie przez nich jednego scenariusza 45 – lub 90 – minutowych zajęć lekcyjnych do aktualnie omawianej lektury,
a w dalszej kolejności przeprowadzenie tych zajęć w swojej klasie.

Podjęcie takiej inicjatywy przez uczniów pozwoli im na wzięcie odpowiedzialności za kształt lekcji, na uświadomienie sobie, że przebieg lekcji zależy nie tylko od nauczyciela, ale również od nich samych. Każda osoba uczestnicząca w tej innowacji zdobędzie szansę na poprowadzenie zajęć w taki sposób i uwzględnienie treści, które wydadzą się jej interesujące. Dzięki temu młodzież zostanie zmotywowana do dokładnego i całościowego przeczytania lektur szkolnych.

Na czym polega nowatorstwo:

Innowacja zakłada częściowe oddanie przez nauczyciela inicjatywy uczniom
w zakresie opracowania i przeprowadzenia lekcji dotyczącej wybranej lektury. Uczniowie
po zapoznaniu się z treścią książki będą mieli za zadanie wspólne zaplanowanie
i zorganizowanie zajęć związanych z aktualnie omawianą lekturą szkolną.

Ważnym elementem tej innowacji jest również to, że po przeprowadzonej lekcji jej konspekt zostanie udostępniony na blogu (www.oddamlekturewdobrerece.blogspot.com). Uczniowie będą więc mieli świadomość, że ich praca być może posłuży innym … pedagogom. Uważam bowiem, że warto korzystać z pomysłowości wychowanków, którzy często potrafią zaskoczyć doświadczonego pedagoga świeżym i zaskakującym spojrzeniem m.in. na literaturę. Dlatego należy przekazać inicjatywę młodzieży i uwzględniać jej pomysły na ciekawe lekcje.

Innowacyjność tych działań polega przede wszystkim na:

- stworzeniu uczniom sytuacji, gdy to oni decydują o kształcie lekcji, mając realny wpływ
na formy i metody lekcyjne w celu dogłębnego poznania literatury po to, by lektury szkolne nie kojarzyły się z nudą,

- umożliwieniu młodzieży samodzielnego i świadomego zaplanowania lekcji w takim kształcie, jaki im przyjdzie do głowy, oczywiście przy uwzględnieniu walorów edukacyjnych,

- podjęciu przez wychowanków samodzielnego przeprowadzenia lekcji bez czynnego udziału nauczyciela pełniącego w tym wypadku tylko funkcję doradczą podczas pracy nad konspektem zajęć i czuwającego nad komfortem psychicznym uczniów w trakcie ich przeprowadzania; młodzież wchodzi w rolę nauczyciela, a pozostali uczniowie, mimo iż nadal pozostają w roli ucznia, mają szansę pracy pod kierunkiem rówieśnika, co też niewątpliwie rozbudzi ich emocje,

- zaprezentowaniu efektów ww. działań dla szerszego odbiorcy za pośrednictwem Internetu oraz dla chętnych nauczycieli na żywo obserwujących daną lekcję.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Takie lekcje niewątpliwie wpłyną na zwiększenie u uczniów chęci do głębszego poznania treści lektur objętych podstawą programową, gdyż będzie to im potrzebne
do zredagowania twórczego, intersującego i zgodnego z podstawowa programową konspektu zajęć lekcyjnych.

Jednocześnie młodzież uzyska możliwość rozwoju innych umiejętności i kompetencji tj.:

- organizacji własnej i dla innych uczestników pracy,

- kreatywnego podejścia do własnej edukacji.

Istotne wydaje się też rozwijanie sfery emocjonalnej u młodzieży gimnazjalnej, będącej w tzw. trudnym wieku. Wzmocnienie wiary we własne możliwości, uwrażliwienie na aktywny i świadomy kontakt z literaturą przyczyni się do tego, że w przyszłości wybór książki stanie się u młodego człowieka nawykiem.

Zachęcamy więc do zaglądania i korzystania z zawartości naszego bloga.

(www.oddamlekturewdobrerece.blogspot.com)


Kontynuacja innowacji pedagogicznej pt. Lektura planie pierwszym

 

W r. szk. 2015/2016 zgłosiłam kontynuację programu innowacji pedagogicznej pt. Lektura planie pierwszym.

Realizację tych działań postanowiłam przedłużyć z uwagi na zainteresowanie ze strony uczniów. Projekt realizowany w r. szk. 2014/2015 zyskał akceptację znaczącej większości młodzieży, która po jego zakończeniu wysunęła propozycję podobnego sposobu omawiania lektur szkolnych w kolejnym roku szkolnym.

Sondaż przeprowadzony w czerwcu 2015 roku wykazał wśród uczniów zmianę nastawienia do lektur szkolnych. Ankietowani potwierdzili wzrost zainteresowania książkami, zwłaszcza, jeśli omawia się je przy użyciu metod teatralnych, ponieważ odczuli oni wyraźny wpływ na kształt zajęć z języka polskiego i zmianę klimatu lekcji (nie były one nudne). Ponadto metoda sprzyjała lepszemu i trwalszemu zapamiętywaniu treści lektur, skłaniała do ich głębszej interpretacji, a także rozbudzała odwagę u uczniów do odkrywania swoich talentów aktorskich, plastycznych i innych.

Prowadzone w ten sposób zajęcia okazały się też dobrym sposobem na zaangażowanie wychowanków do pracy na lekcji i poza nią, ponieważ praktyczne działania znacząco zmieniły charakter zajęć dotychczas prowadzonych przy użyciu standardowych form pracy.

 

Jolanta Samojluk


Innowacja pedagogiczna opracowana przez mgr Jolantę Samojluk

 

Program innowacji pedagogicznej pt. Lektura na planie pierwszym powstał z uwagi na niski stopień motywacji do czytania książek objętych podstawą programową z języka polskiego wśród uczniów gimnazjum. Pogłębiająca się u nich niechęć do poznawania szkolnej literatury skłoniła mnie do poszukiwania efektywniejszych i ciekawszych metod omawiania jej podczas lekcji języka polskiego.

 

Powyższy program powstał na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia

w pracy z młodzieżą w zakresie działalności teatralnej. Zajęcia mają stwarzać młodzieży przede wszystkim możliwość twórczego odczytywania lektur szkolnych poprzez empatyczne, a tym samym świadome i aktywne wczucie się w położenie bohatera literackiego. Teatr szkolny jest sferą, w której możliwy jest spokojny i bezpieczny proces doświadczania przez młodzież świata i wielowymiarowe rozwijanie jej osobowości, poznawania siebie i drugiego człowieka m.in. na podstawie literatury objętej podstawą programową. Każda młoda osoba, uczestnicząca w tej innowacji, zdobędzie szansę na rozbudzenie ochoty na kolejne poszukiwania czytelnicze.

 

Innowacja zakłada skrócenie do niezbędnego minimum omawiania lektur szkolnych metodami standardowymi. Uczniowie po zapoznaniu się z treścią książki będą mieli

za zadanie zaprezentowanie jej w wybranej przez nich samych formie teatralnej, np.:

- inscenizacji klasowej,

- spektaklu,

- sądu nad bohaterem literackim,

- wybranej sceny z lektury.

Dodatkowo każde bliższe poznanie treści lektury na lekcjach oraz jej zainscenizowanie poprzedzi tzw. kampania reklamowa, której celem będzie zwrócenie uwagi na daną książkę również przez pozostałych uczniów naszej szkoły, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie omawiali jej na zajęciach.

 

Innowacyjność tych działań polega przede wszystkim na :

- stworzeniu uczniom sytuacji, gdy to oni decydują o kształcie lekcji, mając realny wpływ na formy i metody lekcyjne w celu dogłębnego poznania literatury po to, by lektury szkolne nie kojarzyły się z nudą,

- umożliwieniu młodzieży samodzielnego i świadomego promowania wybranej książki dla innych czytelników bez żmudnego zachęcania do czytania przez nauczyciela,

- podjęciu przez wychowanków samodzielnego prowadzenia przedsięwzięć teatralnych metodą dramy przy znacznie ograniczonej roli nauczyciela pełniącego w tym wypadku tylko funkcję doradczą i czuwającego nad komfortem psychicznym uczniów; młodzież wchodzi w rolę reżysera, scenografa, kostiumologa, operatorów światła i dźwięku oraz innych osób pracujących w teatrze w celu scenicznego ujęcia treści tekstu literackiego, a tym samym jego wnikliwej i kreatywnej analizy,

- zaprezentowaniu efektów ww. działań dla szerszego odbiorcy na stronie internetowej szkoły oraz w kontakcie na żywo z publicznością w celu świadomego promowania czytania lektur szkolnych i nie tylko.

Powyższe przedsięwzięcia umożliwią młodzieży poznanie treści lektur szkolnych przez tzw. ich „przeżywanie”.

 

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Takie lekcje niewątpliwie wpłyną na zwiększenie u uczniów chęci do głębszego poznania treści lektur objętych podstawą programową, gdyż będzie to im potrzebne do realizacji przedsięwzięcia teatralnego.

Program innowacji zakłada rozbudzenie pasji czytelniczej wśród uczniów gimnazjum

i propagowanie „mody” na czytanie u młodych ludzi.

Jednocześnie młodzież uzyska możliwość rozwoju innych umiejętności i kompetencji tj.:

- samodzielnej organizacji własnej i dla innych uczestników pracy,

- kreatywnego podejścia do własnej edukacji.

Istotne wydaje się też rozwijanie sfery emocjonalnej u młodzieży gimnazjalnej, będącej

w tzw. „trudnym wieku”. Wzmocnienie wiary we własne możliwości, uwrażliwienie

na aktywny i świadomy kontakt z literaturą przyczyni się do tego, że w przyszłości wybór książki stanie się u młodego człowieka nawykiem.

 

Poniżej zamieszczam link do bloga, na którym będą umieszczane efekty pracy uczniów.

lekturanaplaniepierwszym.blogspot.com

 


 

"Myślę, więc piszę". Innowacja pedagogiczna opracowana przez mgr Katarzynę Mosiej.

Innowacja została opracowana z myślą o wsparciu uczniów w tworzeniu coraz trudniejszych form wypowiedzi przewidzianych przez Podstawę programową z języka polskiego na II i III etapie edukacyjnym.

Innowacja opiera się na pomyśle publikowania na autorskim blogu ciekawych i poprawnych pod względem językowym wypracowań i tekstów użytkowych stworzonych przez uczniów. Link do blogu „Myślę, więc piszę” jest umieszczony pod zakładką o tej samej nazwie znajdującą się na stronie internetowej szkoły. Blog prezentuje zgromadzone dotychczas przez nauczyciela ciekawe prace uczniowskie opatrzone stosownym komentarzem wskazującym na zalety i słabe strony wypracowania- to one zostały opublikowane w pierwszej kolejności i pełnią funkcję dobrego przykładu przy wprowadzaniu różnych form wypowiedzi na zajęciach języka polskiego.

W trakcie roku szkolnego blog „Myślę, więc piszę” jest wzbogacany o powstające na bieżąco zrecenzowane przez nauczyciela najlepsze prace uczniów- prace do publikacji przygotowują ich autorzy.

Ponadto innowacja „Myślę, więc piszę” zakłada też stworzenie „Poradnika młodego twórcy”, który będzie zawierał sposoby, wskazówki, źródła inspiracji autorów prac ułatwiające stworzenie wypowiedzi pisemnej. „Poradnik młodego twórcy” będzie powstawał na lekcji i w ramach prac domowych.

Cele innowacji to m.in.: propagowanie twórczych pomysłów, pogłębienie wiadomości i umiejętności uczniów dzięki źródłom pozapodręcznikowym i rozwijanie zainteresowań i zdolności literackich uczniów.

Obserwacja dość niskich kompetencji uczniów w zakresie tworzenia własnych tekstów pokazuje, że należy sięgać do niekonwencjonalnych metod, które mogą przyczynić się do pogłębienia umiejętności uczniów, jeśli chodzi o redagowanie form wypowiedzi przewidzianych w podstawie programowej.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

  • wzrost motywacji uczniów do tworzenia własnych tekstów w różnych formach gatunkowych
  • rozwój kompetencji językowych przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technologii informacyjnej
  • opracowanie nowatorskich materiałów przydatnych do ćwiczeń redakcyjnych podczas pracy nad formami wypowiedzi wskazanymi w Podstawie programowej
  • wypromowanie potencjalnych talentów literackich wśród uczniów
  • blog „Myślę, więc piszę”, do którego link znajduje się na stronie internetowej szkoły, tworzony przez uczniów i autorkę innowacji zawierający zrecenzowane, niepowtarzalne, autorskie wypracowania uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
  • uczeń ma możliwość skorzystania w dogodnym dla siebie czasie z nowatorskich materiałów zamieszczanych na blogu „Myślę, więc piszę”

link do bloga: http://mysle-wiec-pisze.blogspot.com