Początek formularza

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert
w II przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2018/2019

Wyniki:

<<<<< Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (format PDF) >>>>>


 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym przekazuje informacje z otwarcia ofert:

 


 

<<<< Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem "Przedszkole marzeń"  (format PDF) >>>>

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej
w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

<<<<< Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy (format PDF) >>>>> 

 

 

 


 

ROZEZNANIE CENOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH
Z PRZEWOZEM UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
W JUCHNOWCU GÓRNYM

<<<< Rozeznanie cenowe - usługi transportowe (format *.PDF) >>>>

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji internetowej:

 

 


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w okresie 01.10.2017r. - 30.09.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT:

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: 

 

 

Juchnowiec Górny, dn. 30.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie kapinosu na 18 oknach (szerokość oknaok.2,5m) ostatniej (II piętro) kondygnacji budynku głównego szkoły od strony zachodniej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Punkt 1.

Wykonanie kapinosu na zewnątrz krawędzi glefu nadokiennego poprzez zamontowanie profila z kapinosem LT z siatką stosowaną w systemach dociepleniowych na wystających elementach elewacji (np. balkony, gzymsy, górne ościeże okna).

Punkt 2.

Wykonanie prawidłowego montażu parapetów okiennych polegającego na demontażu istniejących parapetów okiennych oraz montażu nowych parapetów zgodnie ze sztuką budowlaną, gdzie rant parapetu powinien wchodzić w szczelinę w dolnej krawędzi ramy okiennej.

Punkt 3.

Odtworzenie na powierzchniach elewacji uszkodzonych podczas prac naprawczych struktury elewacji i odmalowanie pasa ściany pomiędzy oknami na całej długości budynku.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 25.08.2017r. (ostateczny, nieprzekraczalny termin ze względów organizacyjnych)

WARUNKI GWARANCJI: gwarancja na wykonane prace remontowe 24 miesiące od momentu odbioru prac.

INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiarów.

2. Wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osoby przewidziane do udziału w realizacji remontu muszą być odpowiednio przeszkolone i muszą posiadać stosowne badania oraz ubezpieczenia).

4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

5. Do oferty musi być dołączony kosztorys prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa.

Osoby do kontaktu: Joanna Urbanowicz, Agnieszka Opryszczko – tel. 85 7196 678

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Remont w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 2017”. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegać podwyższeniu.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 17 lipca 2017 do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły. Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze wykonawcy do 19 lipca 2017r..

……………. ……………………

Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: …………………………………………………………………………...

Adres:………………………………………………………………………….….

NIP: …………………………………………………..…………………………..

REGON: …………………………………………………………………………

KRS: ……………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego:

…………..…………………………………………..............................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. ……………………………......

……………………………………………………………………………………

za:

cena netto: ……………………………………. zł.

podatek VAT: ………………………………… zł.

cenę brutto: …………………………………… zł.

słownie brutto: …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………... zł.

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia
i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

………………………. dnia …………………..

………………………………..........................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

 Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018:

 


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ogłasza nabór Partnera do projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020, nr RPPD.03.01.02-IŻ.00-20-001/16.

 

Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych2.08.2016 Zapytanie ofertowe

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym prosi o podanie kosztów poniższych asortymentów wraz z kosztami transportu.

 

 


1.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015r., poz.2164) Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2016/2017.

 


1.07.2016 Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym prosi o podanie kosztu realizacji zamówienia:


30.06.2016r. Zapytanie ofertowe

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: remont sali lekcyjnej nr 1, remont sali lekcyjnej nr 17, umieszczenie dwóch gniazdek w gabinecie logopedycznym.


23.06.2016 r. r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017:

pliki do pobrania:

 


 

26.11.2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym prosi o podanie kosztu realizacji zamówienia tonery zamienniki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

24.11.2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym prosi o podanie warunków zakupu oraz ceny dla następujących produktów:

pliki do pobrania:

schematy mebli:

skan dot.wyjasnienia do zapytania ofertowego nr 230.45.2015


ZAPYTANIE CENOWE

12.11.2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na dostarczenie sprzętu wymienionego w załączniku

 

 


 

ZAPYTANIE CENOWE

10.11.2015 r.Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zwraca się z prośbą o podanie kosztu realizacji zamówienia na naprawę i rozbudowę systemu monitoringu cyfrowego na terenie Szkoły.

18.09.2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2015/2016 oraz 2016/2017


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” wybrano następujących wykonawców:

 


8.07.2015 Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ogłasza zapotrzebowanie na wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

 

 


25.06.2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016.

 

pliki do pobrania:

 


 


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie tutejszego Zespołu Szkół zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 04 lipca 2014 r. do dnia 24 lipca 2014 r. ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - sklepik szkolny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki Juchnowcu Górnym”
w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 5 w Juchnowcu Górnym do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 12.00
w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Kryterium wyboru oferty będzie najkorzystniejsza cena.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 350,00 zł* (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) na konto
nr 32807400030000163220000020 oraz przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej
do dnia 25 lipca 2014 r. do godz. 10.00 .

Całość dokumentacji znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym www.juchnowiec.gmina.pl oraz na stronie internetowej szkoły www.zsj.home.pl w zakładce – Przetargi oraz Aktualności-Komunikaty.

 

* ustalona na podstawie zarządzenia nr ORG.0050.334.2014. z dnia 14 stycznia 2014 r. Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Juchnowiec Kościelny dla Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespołu Szkół
w Kleosinie oraz Szkoły Podstawowej w Księżynie.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin

Formularz ofertowy oraz oświadczenia

Umowa

Protokół zdawczo-odbiorczy

Produkty spożywcze i napoje zalecane w sklepiku


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym Juchnowiec: dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2013/2014 oraz 2014/2015.

załączniki do pobrania:


02.08.2013- II przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

załączniki do pobrania:


12.07.2013- przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014.

załączniki do pobrania:


18.03.2013- drugi przetarg publiczny w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego.

załączniki do pobrania:


1.03.2013- przetarg publiczny w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych.

załączniki do pobrania:
 


 

  • przetarg nieograniczony dotyczy zakupu wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego w ramach projektu Przyjazna szkoła Nr UDA-POKL.09.01.02-20-65309.01.02-20-653 /11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2012/2013.
    |
    załączniki do pobrania:

NR1/ NR2/ NR3 / NR4 / NR5/ NR6/ NR7/ NR8 / NR9

wyjaśnienie do załącznika nr4- SWIZ


  • przetarg nieograniczony na dostawę  artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku 2012:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załączniki do pobrania:NR1/ NR2/ NR3/ NR4/ NR5/ NR6/ NR7/ NR8/ NR9/ NR10/ NR11/ NR12NR13/ NR14/ NR15/ NR16/ NR17/ NR18/ NR19

wyniki przetargu na artykuły do stołówki szkolnej


 

  • przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego do Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym w roku szkolnym 2012/13.

załączniki do pobrania: 


 


 


 


  


 


 


 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: remont sali lekcyjnej nr 1, remont sali lekcyjnej nr 17, umieszczenie dwóch gniazdek w gabinecie logopedycznym, zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 tys. euro, nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych