Zapytanie ofertowe
Wpisany przez Administrator   

Juchnowiec Górny, dn. 30.06.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zamawiający: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie kapinosu na 18 oknach (szerokość oknaok.2,5m) ostatniej (II piętro) kondygnacji budynku głównego szkoły od strony zachodniej.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Punkt 1.

 

Wykonanie kapinosu na zewnątrz krawędzi glefu nadokiennego poprzez zamontowanie profila z kapinosem LT z siatką stosowaną w systemach dociepleniowych na wystających elementach elewacji (np. balkony, gzymsy, górne ościeże okna).

 

Punkt 2.

 

Wykonanie prawidłowego montażu parapetów okiennych polegającego na demontażu istniejących parapetów okiennych oraz montażu nowych parapetów zgodnie ze sztuką budowlaną, gdzie rant parapetu powinien wchodzić w szczelinę w dolnej krawędzi ramy okiennej.

 

Punkt 3.

 

Odtworzenie na powierzchniach elewacji uszkodzonych podczas prac naprawczych struktury elewacji i odmalowanie pasa ściany pomiędzy oknami na całej długości budynku.

 

 

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 25.08.2017r. (ostateczny, nieprzekraczalny  termin ze względów organizacyjnych)

 

WARUNKI GWARANCJI:  gwarancja na wykonane prace remontowe 24 miesiące od momentu odbioru prac.

 

INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Przeprowadzenia wizji lokalnej i dokonania obmiarów.
 2. Wykonania remontu zgodnie ze sztuką budowlaną.
 3. Posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osoby przewidziane do udziału w realizacji remontu muszą być odpowiednio przeszkolone i muszą posiadać  stosowne badania oraz ubezpieczenia).
 4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 5. Do oferty musi być dołączony kosztorys prac.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia zostanie podpisana umowa.

 

Osoby do kontaktu: Joanna Urbanowicz, Agnieszka Opryszczko                       – tel. 85 7196 678

 

Oferty należy złożyć  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Remont w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 2017”. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegać  podwyższeniu.

 

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: do 17 lipca 2017 do godziny 12.00 w sekretariacie szkoły. Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze wykonawcy do 19 lipca 2017r..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………. ……………………

Miejscowość,  data

FORMULARZ OFERTOWY

 1. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: …………………………………………………………………………...

Adres:………………………………………………………………………….….

NIP: …………………………………………………..…………………………..

REGON: …………………………………………………………………………

KRS: ……………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego:

…………..…………………………………………..............................................

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. ……………………………......

……………………………………………………………………………………

za:

cena netto: ……………………………………. zł.

podatek VAT: ………………………………… zł.

cenę brutto: …………………………………… zł.

słownie brutto: …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………... zł.

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia
  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
 3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

………………………. dnia …………………..

 

………………………………..........................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)